MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

 ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2015. december 17-i ülésén hozta létre.

A Kft. egyszemélyes, tulajdonosa a Fejér Megyei Önkormányzat.

A társaság feladata a 2014–2020-as programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján- a projekt előkészítési, projektmenedzsmenti feladatok végrehajtása.

Cél, hogy a megye településeinek önkormányzatai sikeresen használják ki az új pályázati kiírások során rendelkezésre álló forrásokat úgy, hogy azok minél jobban az ott élő lakosság igényeit szolgálhassák. Ennek érdekében a megalakult Kft. segítséget nyújt a pályázatok megírásában és menedzselésében, a projektek bonyolításában.

Az ALBENSIS Nonprofit Kft. az alábbiak szerint tesz eleget közzétételi kötelezettségének:

2. melléklet a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelethez9

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok.

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők                                            

I.  Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

 

 

A) Adat megnevezése

1. Hivatalos név (teljes név)

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2. Székhely

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. II. em.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 7-9. II. em.

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

+36 20 315-4402

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

-

6. Központi elektronikus levélcím

albensis.kft@fejer.hu

7. A honlap URL-je

http://www.fejer.hu/index.php?pg=menus&id=334

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

 

http://www.fejer.hu/elerhetoseg

 

 

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

Turiné Menczel Andrea

10. Az ügyfélfogadás rendje

Hétfő - Csütörtök: 9:00 – 12:00 óra, illetve 13:00 – 15:00 óra Péntek: 9:00- 12:00 óra

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

A) Adat megnevezése

 

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

Szervezeti ábra

 

 

 III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

A) Adat megnevezése

 

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

 

http://www.fejer.hu/elerhetoseg

 

 

 

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

-

 1.2. A felügyelt költségvetési szervek

 I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

 Nem releváns.

 1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

 

 Nem releváns.

 1.4. Közalapítványok

 I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

 

Nem releváns.

 1.5. Lapok

 I. Közzétételi egység: Lapok

 

  Nem releváns.

 1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv 

A) Adat megnevezése

 

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:34. § értelmében az általános törvényességi felügyeletet a jogi személyt nyilvántartó bíróság látja el.

Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

8000 Székesfehérvár, Zichy liget 10.

Központi telefonszám: +36-22/313-336; +36-22/316-524; +36-22/534-000

Telefax: +36-22/534-036

E-mail cím: birosag@szekesfehervarit.birosag.hu

http://birosag.hu/torvenyszekek/szekesfehervari-torvenyszek

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

Ügyfélfogadás helye:

8000 Székesfehérvár, Zichy liget 10.

Központi telefonszám: +36-22/313-336; +36-22/316-524; +36-22/534-000

Telefax: +36-22/534-036

Postacím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 251.

Cégbíróság ügyfélfogadási rendje:

hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 9:00-11:00,

szerda: 13:00-15:00

hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8:00-9:00, (ügyvédek számára)

http://birosag.hu/torvenyszekek/szekesfehervari-torvenyszek

 

1.7.        Költségvetési szervek

 

Nem releváns.

 2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A) Adat megnevezése

 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A szervezetre vonatkozó jogszabályok Törvények

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
 • 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésl és a területrendezésl
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről
 • 2003. évi XCII. törvény az adózás rendl
 • 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról (Ctv.)
 • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
 • 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekl nyújtott támogasok átláthatóságáról
 • 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági rsaságok takarékosabb működésél
 • 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekl
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.)

Kormányrendeletek

 • 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
 • 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

 Közösségi szabályok

 • az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
 • az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2013. december 17-i 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
 • a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról szóló, 2014. március 11-i 223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
 • a Kohéziós Alapról, és az 1084/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1300/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
 • az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
 • az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
 • az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
 • a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
 • az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló, 2014. március 3-i 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
 • az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
 • az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,
 • az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euró használata tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
 • az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2014. augusztus 6-i 908/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,
 • az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek meghatározott információk Bizottsághoz való benyújtására használt minták tekintetében való végrehajtására, valamint a kedvezményezettek és az irányító hatóságok, az igazoló hatóságok, az audithatóságok és a közreműködő szervezetek közötti információcserére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2014. szeptember 22-i 1011/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,
 • az előrehaladási jelentések mintája, a nagyprojektekre vonatkozó információk benyújtásának formátuma, a közös cselekvési terv mintája, a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésre vonatkozó végrehajtási jelentések mintája, a vezetői nyilatkozat, az auditstratégia, az auditvélemény és az éves kontrolljelentés mintája, a költség-haszon elemzés módszertana, valamint az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásában az európai területi együttműködési célkitűzésre vonatkozó végrehajtási jelentések mintája tekintetében az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. január 20-i (EU) 2015/207 bizottsági végrehajtási rendelet

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

-

3.14 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

-

 

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Nem releváns.

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

Nem releváns.

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

Nem releváns.

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

Nem releváns.

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések 

AAdat megnevezése

www.fejer.hu

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

-

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

-

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

-

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

-

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

-

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

-

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

-

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

-

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

-

VII.  Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 

A) Adat megnevezése

www.fejer.hu

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

-

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

-

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

-

4.15 A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

-

5.16 A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

-

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

-

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

-

 

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

 

 

Nem releváns.

 

 

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

 

 

Nem releváns.

 

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

 

 

Nem releváns.

 

 

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

 

 

Nem releváns.

 

 

3. Gazdálkodási adatok

 3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

 I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A) Adat megnevezése

 

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

-

 II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

A) Adat megnevezése

 

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

-

 III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A) Adat megnevezése

 

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

-

 IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

A) Adat megnevezése

 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

-

 V. Közzétételi egység: Működési statisztika

A) Adat megnevezése

 

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

-

 3.2. Költségvetések, beszámolók

 I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

A) Adat megnevezése

www.fejer.hu

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

 

 

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

A) Adat megnevezése

 

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Előtársasági beszámoló önkormányzati határozat 

2016 évi beszámoló, Kiegészítő melléklet

2017 évi beszámoló

 

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

A) Adat megnevezése

 

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

-

 3.3. Költségvetések, beszámolók

 

 I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

A) Adat megnevezése

 

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

7 fő

br. 2.615.000,- Ft/hó

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

br. 600.000,- Ft/hó

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Munkabér: br. 2.015.000,- Ft/hó

 II. Közzétételi egység: Támogatások

 Nem releváns.

 III. Közzétételi egység: Szerződések

A) Adat megnevezése

 

1.           Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.

Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

-

 

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

A) Adat megnevezése

 

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

-

 V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

A) Adat megnevezése

 

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

-

 VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

A) Adat megnevezése

 

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

-

 VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

A) Adat megnevezése

 

1.Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

2017. évi közbeszerzési terv 

2015 évi Statisztikai összegzés

2016 évi Statisztikai összegzés

 

 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok:

 
 
 
 Közadatkereső rendszer: www.kozadat.hu
 
 
 

 

 

 

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum

Mór-Bodajk kerékp. út

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2022

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP