MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke                                   Fejér Megyei Jegyző

Szám: 1-15/2015.

 

 

11/2015. (X.1.) számú

elnöki-megyei jegyzői együttes utasítása

 a Fejér Megyei Önkormányzat és Hivatala közérdekű adatok közzétételét és az adatigénylések teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatáról

 

 1.    A szabályzat célja

 

A Fejér Megyei Önkormányzat és Hivatala Közérdekű adatok közzétételét és az adatigénylések teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy meghatározza a Fejér Megyei Önkormányzat honlapján (www.fejer.hu, a továbbiakban: Honlap) közzétételre kerülő közérdekű és közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adatok) és az adatszolgáltatásért felelősöknek a körét, a közzétételi eljárást, valamint a közérdekű adatok egyedi igénylésének és megismerésének szabályait.

 

A Szabályzatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) foglalt kötelezettségének eleget téve, az Adatvédelmi Biztos állásfoglalása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.), a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII.25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet), továbbá a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII.27.) IHM rendeletben (a továbbiakban: IHM rendelet) foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

 

 

2.    A Szabályzat hatálya

 

A Szabályzat személyi hatálya a Fejér Megyei Önkormányzat és Hivatala (továbbiakban: Hivatal) valamennyi szervezeti egységére és munkatársára kiterjed. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Hivatal kezelésében lévő, a tevékenységére vonatkozó, vagy közfeladatainak ellátása során vagy azzal összefüggésben keletkező közérdekű adatok teljes körére. A Szabályzat alkalmazásakor a közzétett közérdekű adatokhoz való hozzáférés során – a technikailag elengedhetetlenül szükségesen túl – személyes adat nem kezelhető.

A Szabályzatban használt fogalmi meghatározások tekintetében az Infotv. értelmező rendelkezései irányadóak.


 

A Szabályzat 2015. október 1. napján lép hatályba, előírásait az azt követően keletkező adatszolgáltatás során kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg a Fejér Megyei Önkormányzat és Hivatala közérdekű adatok közzétételi szabályzatáról szóló 17/2007. (XI.1.) számú együttes utasítás és a Fejér Megyei Önkormányzat és Hivatalának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatáról szóló18/2007. (XI.1.) számú együttes utasítás hatályát veszti.

 

 

3.    A közérdekű adatok megismerése iránti igény teljesítése

 

A közérdekű adat megismerése iránt bárki – szóban, írásban vagy elektronikus úton – igényt nyújthat be.

 

Az igénylő kérheti:

-       a közérdekű adatokkal kapcsolatos kérdéseinek megválaszolását,

-       a közérdekű adatokat tartalmazó iratokba történő betekintést,

-       a közérdekű adatokat tartalmazó iratokból másolat készítését.

 

Az igénylő az írásbeli igényét a Szabályzat 1. számú melléklete szerinti űrlapon nyújthatja be. Amennyiben elektronikus úton, nem az űrlap adattartalmának megfelelően került benyújtásra az adatigénylés, abban az esetben az igénylő részére a Szabályzat 1. számú mellékletét meg kell küldeni.

 

A szóban benyújtott igényről az adatszolgáltatásra köteles szervezeti egység ügyintézője az űrlap kitöltésével feljegyzést készít, melyet a személyesen megjelent igénylővel aláírat.

 

Közérdekű adatszolgáltatást a Hivatal Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztálya erre kijelölt ügyintézője (továbbiakban adatvédelmi felelős) végezhet.

Amennyiben az igényelt adat kezelője nem a Hivatal, úgy a kérelmet haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül meg kel küldeni a közérdekű adatot kezelő illetékes szervhez, az igénylő egyidejűleg értesítése mellett.

 

Az adatszolgáltatásra köteles szervezeti egység az igényelt adatot a kérelem továbbításával jelzi az adatvédelmi felelősnek. Ezzel egyidejűleg, illetve a legrövidebb időn belül átadja a szervezeti egység által kezelt és igényelt adatot.

 

Az Infotv. 29. §-ában foglalt szabályok figyelembevételével a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a Hivatal a tudomására jutását követően haladéktalanul, legfeljebb 15 napon belül tesz eleget.

Amennyiben az igényelt adat szerepel Fejér megye honlapján, úgy arról az igénylőt a pontos hely megjelölésével haladéktalanul tájékoztatni kell, ezt követően adatszolgáltatás kizárólag az igénylő kifejezett kérésére kerül teljesítésre.

 

Az igényelt adat betekintés útján történő megismertetéséhez az adatvédelmi felelős megfelelő időt és tárgyi feltételeket biztosít. Az igénylő jogosult jegyzetet készíteni és az adatról – költségtérítés ellenében – másolatot kérni.

Az adatigénylőt a Hivatal tájékoztatja az adatigényléssel kapcsolatban felmerült költségekről, melynek vállalásáról az igénylő írásban nyilatkozik.


 

 

A Hivatal a másolat készítéséért - legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapít meg, amely megállapításának szabályait a 3. számú melléklet tartalmazza.

 

4.    Közérdekű adatok közzétételének szabályai

A közzétételben közreműködő személyek

 

A közérdekű adatok pontos, szakszerű, naprakész és a kapott adatok közzétételéért, hitelességéért és azok frissítéséért, továbbá folyamatos elérhetőségéért a megyei jegyző – a Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztály útján - felel.

 

A Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztály a közérdekű adatok közzétételével járó feladatokat az Adatfelelős (továbbiakban: webmester) útján látja el.

 

A webmester:

a)    gondoskodik a Honlapnak a jogszabályok, valamint jelen Szabályzat előírásainak megfelelő kialakításáról,

b)    kapcsolatot tart az egységes közadatkereső rendszert működtető, informatikáért felelős miniszterrel,

c)    együttműködik a közzétételben közreműködő szervezeti egységekkel,

d)    a szervezeti egységektől kapott információk alapján elkészíti a közadatok kereshetőségét biztosító táblázatot, majd ezt elektronikus úton eljuttatja az egységes közadatkereső rendszert működtető központi közigazgatási szerv részére.

 

Az adatszolgáltatásért felelős szervezeti egység vezetője:

Jóváhagyja a feladatkörébe tartozó közérdekű adatok közzétételét és gondoskodik az adatok 2. számú melléklet szerinti rendszeres frissítéséről, továbbá az adatok változását követően 3 napon belül a webmesternek történő eljuttatásáról. A jóváhagyott adatközlésekről a szervezeti egység megbízott ügyintézője összesített nyilvántartást vezet.

 

5.    A közérdekű adatok közzététele

 

A Honlapon jelen Szabályzat 2. számú mellékletében szereplő adatokat – a közérthetőség figyelembe vételével - az előírásoknak megfelelően közzé kell tenni.

A közérdekű adatok Honlapon történő közzétételéhez a megyei jegyző, valamint az adatszolgáltatásért felelős szervezeti egység vezetőjének a jóváhagyása szükséges.

A közérdekű adatokat – jóváhagyás után – az adatszolgáltatásért felelős szervezeti egység vezetője, vagy az általa felhatalmazott személy juttatja el elektronikus úton a webmesternek. A közzétételre szánt adatokat lehetőleg Word (doc), Excel (xls) vagy kép (jpg, pdf) formátumban kell a webmesternek elektronikus levélhez csatolt fájlként továbbítani.

A webmester a közadatkereső szoftver segítségével, a Korm. Rendelet melléklete alapján elkészíti a közadatok kereshetőségét biztosító metaadat-táblázatot, amelyet elektronikus úton eljuttat az egységes közadatkereső rendszert működtető központi közigazgatási szervnek, majd a közérdekű adatokat elhelyezi a Honlapon.

 

A Szabályzatban foglalt kötelezettségek teljesítését a Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztály folyamatba építve köteles vizsgálni, amelynek eredményéről évente legalább egy alkalommal (tárgyévet követő március 31-ig) átfogó jelentést kell készíteni a jegyző részére.

 

6.    A közérdekű adatok helyesbítése, frissítése és eltávolítása

 

A Honlapon szereplő közérdekű adatok helyesbítéséért, frissítéséért a 2. számú melléklet szerint a megyei jegyző, az adatszolgáltatásért felelős szervezeti egység vezetője felel.

 

A Honlapon szereplő közérdekű adatok Honlapról történő eltávolítására és archiválására (megőrzésére) a 2. számú melléklet az irányadó azzal, hogy a közzétett adatok – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a közzétételtől számított egy évig a honlapról nem távolíthatók el.

 

A Honlapon szereplő közérdekű adatok helyesbítése és frissítése során utalni kell a változásra, valamint a korábbi adat elérhetőségére.

 

A közérdekű adatok közzétételével, helyesbítésével, frissítésével vagy eltávolításával kapcsolatban naplózni kell a bekövetkező esemény dátumát és időpontját, valamint az azt kezdeményező felhasználó nevét.

 

A naplózott adatállományt védeni kell a megsemmisítéstől, az illetéktelen személy általi módosítástól, az egyes bejegyzések törlésértől vagy a bejegyzések sorrendjének megváltoztatásától, illetve biztosítani kell, hogy a napló tartalmához csak a jegyző és a Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztály vezetője férhessen hozzá.

A naplóról havonta egyszer biztonsági másolatot kell készíteni.

 

7.    A Honlap kialakítása

 A Honlapot úgy kell kialakítani, hogy az könnyen áttekinthető és logikus felépítésű

legyen.

 A Honlap megnyitásakor megjelenő oldalon kell elhelyezni a közérdekű adatokra („Közérdekű adatok”) mutató menüpontot azzal a megjegyzéssel, hogy „A törvényben előírt egyéb adatok a vonatkozó menüpontokban találhatóak”, illetve el kell helyezni az egységes közadatkereső rendszerre mutató hivatkozást (www.kozadattar.hu) is.

 A webmester köteles munkaidőben az üzemzavar elhárításáról haladéktalanul intézkedni.

 A közzétett adatokat védeni kell a jogosulatlan megváltoztatás, törlés, megsemmisülés és sérülés ellen.

 Székesfehérvár, 2015. október 1.

  

                         Dr. Molnár Krisztián s.k.                       Dr. Kovács Zoltán s.k.

                              a közgyűlés elnöke                                    megyei jegyző 
 
Mellékletek:
1. számú melléklet - közérdekű adatok igénylési ürlapja
2. számú melléklet - közzétételi lista
 
 
 
 

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum

Mór-Bodajk kerékp. út

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2022

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP