MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

 

A megyei önkormányzatok területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos hatásköreit – figyelemmel a jogutódlásból illetve az új szervezeti keretekben történő együttműködésből adódó feladatokra is - az alábbi táblázat foglalja össze
 
 
 

TERÜLETFEJLESZTÉS

EGYÉB FEJLESZTÉSI FELADATOK

TERÜLETRENDEZÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERVEZÉS

Elkészíti a megye területfejlesztési koncepcióját és programját

 

 

Elkészíti a megye területrendezési tervét

 

(Fejér Megyei Önkormányzat rendelkezik területrendezési Tervvel, melyet a közgyűlés 1/2009.(II.13.) K.r.sz. rendeletével fogadott el)

Részt vehet operatív programok tervezésében

 

 

 

 

Részt vesz a területfejlesztési programok végrehajtásának nyomon követésében

 

 

Előzetesen véleményezi az országos és a megyét érintő ágazati fejlesztési koncepciókat és programokat

 

 

Előzetesen véleményezi a térségi területfejlesztési koncepciókat, programokat

 

 

Véleményezi az államigazgatási szervek megyét érintő fejlesztési elképzeléseit és pályázatait

 

 

Együttműködés más megyei önkormányzatokkal tervezési feladatokban

 

 

 

 

 

 

DÖNTÉS

Elfogadja a megye területfejlesztési koncepcióját és programját

Akcióterv és operatív program módosításokat terjeszthet elő

 

Elfogadja a megye területrendezési tervét

(1/2009. (II.13.) K.r.sz. számú közgyűlési rendelet Fejér megye területrendezési tervéről)

Dönt térségi fejlesztési tanács létrehozásáról, abban való részvételről

Dönt a regionális területfejlesztési konzultációs fórum által előzetesen egyeztetett közös álláspont, döntési javaslat elfogadásáról

 

Dönt külföldi régiókkal való együttműködésről, nemzetközi  programokban való részvételről

Ellátja az átvett hazai támogatási  szerződésekkel kapcsolatos feladatokat (döntés, végrehajtás)

 

 

 

Együttműködik az önkormányzatokkal, területi államigazgatási szervekkel, társadalmi és szakmai szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel

Projektgyűjtés,

Projektfejlesztés,

Projektgenerálás

Területrendezési tervek összehangolása (megyei jogú városok és érintett települések)

 

Dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOORDINÁCIÓ,

EGYÜTTMŰKÖDÉS

Segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások szerveződését, és a területfejlesztési önkormányzati társulások és térségi fejlesztési tanácsok munkáját (tervezés, döntés előkészítés)

Megyei és regionális területfejlesztési konzultációs fórum titkársági feladatainak ellátása (megegyezés szerint)

A településrendezési terv és a megyei területrendezési terv közti összhang megteremtése

Válsághelyzetek kezelése

Közreműködik a TEIR (Területi Információs Rendszer) működtetésében

Érintettség esetén a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet és a Budapesti Agglomeráció területrendezési terveinek véleményezése

 

 

 

Gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről (civil szervezetek, vállalkozások feltérképezése, együttműködés, kapcsolatok építése, javítása)

Együttműködik adatgyűjtésekben (pl. KSH)

A területet érintő területrendezési tervek, települési szerkezeti tervek és helyi építési szabályzatok előzetes véleményezése

 

Területileg összehangolja a fejlesztéspolitikai és a területi szerepéből, továbbá a nemzetközi és határon átnyúló együttműködésből adódó feladatait, biztosítja azok összhangját a megyei gazdaságfejlesztési és foglalkoztatáspolitikai koncepciókkal

 

 

 

Koordinálja a megye települési önkormányzatai felkérése alapján a települések fejlesztési tevékenységét

 

 

 

Együttműködik a megye gazdasági szereplőivel

 

 

 

Végzett munkájáról évente beszámol a miniszternek

 

 

 
  

 
További feladatok:
 
• A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény jelenleg hatályos előírásainak megfelelően indokolt a megyei környezetvédelmi program elkészítése.
• A települési önkormányzatok által a Fejér Megyei Önkormányzathoz megküldésre kerülő települési környezetvédelmi programokkal kapcsolatos előzetes véleményezés.
• A települési önkormányzatok által a Fejér Megyei Önkormányzathoz megküldésre kerülő, környezetvédelmet érintő települési önkormányzati rendeletek tervezetével kapcsolatos véleményezés
• A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján a megyei önkormányzat javaslatot tesz helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításra;
• a települési önkormányzat felkérése alapján részt vesz a helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítás előkészítésében
• elősegíti a települési önkormányzatok természetvédelmi tevékenységét
• megyei önkormányzat a helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartása érdekében a települési önkormányzatokkal megállapodást köthet, vagy társulást hozhat létre
• a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény hatályos rendelkezései szerint a megyei önkormányzata települési önkormányzatokkal együttműködve kidolgozza a megyei hulladékgazdálkodási tervet; a hulladék kezelésére, ártalmatlanítására alkalmas területeket a megye területén,
• összegyűjti a települési önkormányzatok helyi hulladékgazdálkodási terveit, és javaslatot tesz azok összehangolására, továbbá a területi elv érvényesítésére
• együttműködik a hulladékgazdálkodási feladatok megoldásában más megyei önkormányzatokkal
• elősegíti és támogatja a helyi önkormányzatok hulladékkezelését szolgáló közös telephelyek létesítését.
 
 
 
 
 

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum

Mór-Bodajk kerékp. út

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2022

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP