MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Fejér megye természeti értékei
 
A Kárpát-medence és benne Fejér megye európai, ill. globális szinten is páratlan természeti értékekkel, fajgazdagsággal és különleges természeti területekkel rendelkezik, melyek megóvásának jelentősége túl mutat a megye ill. az ország határvonalán.
 
A nemzetközi folyamatokkal megegyezően azonban hazánkban is egyre kisebb területre szorul vissza a természetes környezet. Vizsgálatok alapján Magyarország területe természetes ökoszisztéma-szolgáltatásainak mintegy 90%-át már megszűnt, s a természetes területek felszámolása, beépítése továbbra is nagy ütemben folytatódik. A globális tendenciáknak megfelelően fenn áll a veszélye annak, hogy a természeti értékek, élőhelyek, élővilág és biodiverzitás visszafordíthatatlan módon károsodik, degradálódik a nem fenntartható, a természetet kizsákmányoló termelési, gazdálkodási és fogyasztási szemlélet, nem megfelelő területhasználatok, környezetszennyezés miatt.

Az OECD számításai szerint a biológiai sokféleséget érő globális veszteségek és veszélyeztetettségek fő forrása a területhasználat változása: a természetes területek bevonása a mezőgazdaságba, az erdőirtás, az agrotechnikák okozta eróziók, az építkezések és az infrastruktúra fokozott területfoglalása, valamint fenyegetést jelent a klímaváltozás is.

Az új Alaptörvény kimondja, hogy: „A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.”

A 2013. márciusban elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia egyik fő célkitűzése az Európában egyedülálló fajgazdagság fenntartása, a táj és a természeti értékek megőrzése, az ökoszisztéma-szolgáltatások kimerítésének megakadályozása, a természetes területek beépítési sebességének csökkentése

Fejér megyében az ökológiai szempontból különösen értékes, a biológiai sokféleséget hordozó természetes és természetközeli területek egy jelentős része a megye északi, hegyvidéki erdős területeire koncentrálódik. A megye középső és a déli területeinek löszdombjait döntően már birtokba vette a mezőgazdaság, így a természeti értékek csak mozaikosan tudtak fennmaradni, mint pl. a nagyobb vízfolyások mentén kialakult mocsárréti, üde réti vegetáció, a szikfoltok, a meredek löszvölgyek oldalai és a déli szélek homoki vegetációja, a hozzájuk kapcsolódó állatvilággal.
 
Fejér megyében az országos szinten védett természeti területek kiterjedése közelítőleg 30 ezer ha, ami kb. 7 %-os aránynak felel meg (az országos arány 9 % körüli). A helyi jelentőségű természetvédelmi területek kiterjedése a megyében 4306 hektár, a megye területének 1 %-a. A NATURA 2000 területek kiterjedése kb. 50 ezer ha, Fejér megye területének kb. 11,5 %-át képezik (az országos arány 21 %).
 
Kiemelt feladat a megye ökológiai hálózatának, Natura 2000, védett és védelemre érdemes természeti területeinek hosszú távú megóvása, biológiai sokféleségének megőrzése, a táj- és természetvédelmi érdekek érvényesítése a területrendezési, területfejlesztési döntések, tevékenységek során.
 
A természetes élőhelyek egyre növekvő mértékű beépítése, közlekedési útvonalakkal való behálózása, szennyezése és az egyéb zavaró hatások veszélyeztetik a természetes ökológiai egyensúlyi rendszereket, rontják az őshonos élővilág életfeltételeit, csökkentik a területek biológiai változatosságát.

Kiemelt célkitűzésnek kell tekinteni valamennyi élőhely kiterjedésének, állapotának, biodiverzitásának megóvását, fejlődésük elősegítését, az ökológiai rendszerek egyensúlyának megőrzését. 

Fontos és sürgető feladat a természetkárosító, –veszélyeztető hatások megelőzése és felszámolása, a természetes élőhelyek csökkenésének, degradálódásának megállítása, az élővilág háborítatlanságának biztosítása valamennyi antropogén eredetű zavaró, károsító hatás kiküszöbölésével  - mint pl. illegális fakivágások, gyepek feltörése, hulladékelhelyezés, védett növény- és állatfajok gyűjtése, pusztítása, járművekkel okozott károk, tűzgyújtás, talaj-, víz- és levegőszennyezés …stb.

Fontos a különböző káros hatások miatt degradálódott természeti területek helyreállítása, rehabilitációja, a vizes élőhelyek, vízfolyások revitalizációja, a természetes állapot rekonstruálása.

A biztosítani kell az ökológiai folyosók folyamatosságát, ennek érdekében a közlekedési utak nyomvonalának kijelölését, kiépítését körültekintően, a természetvédelmi szempontokat figyelembe véve szükséges végezni, az élőhelyek feldarabolódásának megelőzésével, vadátjárók biztosításával. Az élőhelyeket átszelő útvonalak az élővirág zavarása és pusztítása mellett jelentős balesetveszélyt is jelentenek.

Sürgető feladat a klímaváltozás következtében egyre gyakoribb szélsőséges időjárási jelenségek következtében kialakuló ár- és belvíz valamint aszály és erdőtüzek természetkárosító hatásának mérséklése, megelőzése. A 2013. júniusban Fejér megye területén is levonult, történelmi vízállású dunai árvíz több természetvédelmi területet is érintett, főként Adony és Rácalmás ártéri területein, szigetein került veszélybe az élővilág vadállomány (a veszélyeztetett területeken vadmentő dombok létesítése válhat szükségessé).

A zöldterületek megőrzése és gyarapítása az élőhelyek növelésén, megóvásán túl jelentős pozitív hatással bír a felszín felmelegedésének csökkentésében, a csapadékkörforgás optimalizálásában, az üvegházhatású szén-dioxid megkötésében, oxigéntermelésben, a levegő-, víz- és talajszennyeződések megkötésében is.

Sok területen okoz problémát a tájidegen, invazív fajok terjedése, melyek kiszoríthatják az élőhelyekről az őshonos fajokat.

A természetvédelmi szemléletformálásnak kiemelt jelentősége van a természettel való harmonikus kapcsolatrendszer kialakítása érdekében, ezért fontos a természetismerettel és természetvédelemmel kapcsolatos oktatás hangsúlyozása az iskolarendszer keretei között valamint azon túl egyaránt. Különösen hatékonyak lehetnek a helyszíni ismeretszerzést biztosító erdei iskolák, terepgyakorlatok, élőhelyfelmérések, fajösszetétel-vizsgálatok, fajmegfigyelő és fajvédő programok, fészekőrző táborok stb.

Széleskörű, hatékony együttműködés szükséges a különböző vészhelyzetek, katasztrófák természetkárosító, -veszélyeztető hatásainak megelőzése és mérséklése érdekében, a zöldhatóság, önkormányzatok, rendvédelmi szervek, civil szervezetek, erdő- és vadgazdaságok ill. a lakosság összefogása által.

Fontos feladat a megye különleges tájképi adottságainak megóvása. Ennek érdekében körültekintően kell eljárni a terület- és településfejlesztési ill. - rendezési döntések során, az adott térség tájképi értékeinek fennmaradását nem veszélyeztetve.

A természet- és tájvédelmi szempontokat valamennyi gazdasági, terület- és településfejlesztési, valamint terület- és településrendezési döntés során kiemelten figyelembe kell venni.


Védetté nyilvánítás

A természetvédelmi területek létesítésének folyamatát és a már védettség alatt álló területekre vonatkozó szabályokat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény rögzíti.

A törvény 22. § alapján: „kiemelt oltalmuk biztosítása érdekében védetté kell nyilvánítani a tudományos, kulturális, esztétikai, oktatási, gazdasági és más közérdekből, valamint a biológiai sokféleség megőrzése céljából arra érdemes

 

a) vadon élő szervezeteket, életközösségeiket, továbbá termő-, tartózkodó-, élőhelyeiket;

b) régi hazai háziállat- és növényfajokat, fajtákat, változatokat;

c) természetes, természetközeli tájakat, tájrészleteket;

d) növénytelepítéseket, így különösen parkokat, arborétumokat, történelmi vagy botanikus kerteket és egyes növényeket, növénycsoportokat;

e) élőállat gyűjteményeket;

f) földtani képződményeket és alapszelvényeket, ásványokat, ásványtársulásokat, ősmaradványokat;

g) védett ásványok, ősmaradványok jelentős lelőhelyeit;

h) felszíni, felszínalaktani képződményt és barlangok felszínét;

i) álló- és folyóvizeket, így különösen tavat, patakot, mocsarat;

j) tipikus és ritka talajszelvényeket;

k) természethez kötődő kultúrtörténeti emlékeket.”

A törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár.

Védetté nyilvánításra bárki javaslatot tehet. Terület védetté nyilvánítását - helyi jelentőségű védett természeti terület kivételével – a területileg illetékes nemzeti park igazgatóság készíti elő. Helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítás esetén a helyi védetté nyilvánítást előkészítő települési önkormányzatnak meg kell keresnie az igazgatóságot, hogy kívánja-e a terület országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánítását.

 
Természetvédelmi kezelési terv

A természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 3/2008. (II. 5.) KvVM rendeletben foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni az országos ill. helyi jelentőségű természetvédelmi területek kezelési terveit.

A rendelet 1. § alapján a természetvédelmi kezelési terv: a védett természeti terület és természeti értékei megóvását, fenntartását, helyreállítását, valamint bemutatását szolgáló természetvédelmi kezelési módokat, továbbá - egyebek mellett gazdasági, gazdálkodási tevékenységekre vonatkozó - korlátozásokat, tilalmakat és egyéb kötelezettségeket tartalmazó dokumentum, amely a tervezési terület vonatkozásában előírásokat állapít meg.

A rendelet melléklete tartalmazza természetvédelmi kezelési terv tartalmi követelményeit (a kezelési terv részeleme pl. természetvédelmi célkitűzések, stratégiák, természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak - élőhelyek kezelése, fenntartása, fajok védelme, látogatás, oktatás, bemutatás, kutatás, vizsgálatok, terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra stb.)

Az országos jelentőségű védett természeti területre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv előkészítéséért az a nemzeti park igazgatóság felelős, amelynek a külön jogszabályban meghatározott működési területén a tervezési terület található. Helyi jelentőségű természetvédelmi területek esetében a helyi jelentőségű terület védetté nyilvánításáról szóló önkormányzati rendeletbe kell foglalni természetvédelmi kezelési tervet (a terv tervezetét – az önkormányzat kezdeményezése esetén - a területileg illetékes nemzeti park igazgatóság - szakmai szempontok szerint véleményezi.)

A természetvédelmi kezelési tervet szükség szerint, de legalább tízévenként felül kell vizsgálni, és - amennyiben indokolt - e rendelet előírásai szerint módosítani kell.

Országos jelentőségű védett természeti területek Fejér megyében

Teljes kiterjedésük Fejér megyében: 30315ha

1. Tájvédelmi körzetek
 
Vértes Tájvédelmi Körzet
Érintett települések Fejér megyében: Bodmér, Csákvár, Csókakő, Gánt, Mór, Pusztavám, Szár, Vértesboglár.
Területe:13569 ha, ebből fokozottan védett terület: 1255 ha.
Alapítás: 19/1976. OTvH. Határozat, bővítése 6/1990. (VI.18.) KöM rendelet. A védettség fenntartása: a a 146/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel.
 
Sárréti Tájvédelmi Körzet
Érintett települések: Csór, Sárkeszi, Sárszentmihály.
Területe: 2211 ha, ebből fokozottan védett terület: 418 ha. 
Alapítás: 3/1986. (III.9.) OKTH. rendelet
A védettség fenntartása: a 70/2007. (X. 18.) KvVM rendelettel.  
 
Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet
Érintett települések: Aba, Csősz, Káloz,Sárkeresztúr, Sárszentágota, Soponya, Tác.
Területe: 3650 ha, ebből fokozottan védett: 157 ha.
Alapítás: 26/1997. (VIII. 1.) KTM. rendelet.
 
Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet
Érintett települések Fejér megyében: Alsószentiván, Cece, Vajta.
Területe: 2394 ha, ebből fokozottan védett: 437 ha.
Alapítás: 11/1999. (X.29.) KöM. rendelet.

2. Országos jelentőségű természetvédelmi területek:
 
Pogácsa legelő Természetvédelmi Terület.
Elhelyezkedése, kiterjedése: Fejér megyében, Csákvár és Zámoly közigazgatási területén, Csákvár 0151/12, 0165 és Zámoly 0185/2 helyrajzi számokon található, összesen 263,05 hektár kiterjedésű terület.
Védetté nyilvánítás: az 5/2014. (IX. 1.) FM rendelettel.
 
Pákozdi Ingókövek Természetvédelmi Terület
Érintett település: Pákozd 014 hrsz
Területe: 255,7 ha 
Alapítás: 592/1951. OTT határozat,
A védettség fenntartása: a 65/2007. (X. 18.) KvVM rendelettel
 
Alcsúti Arborétum Természetvédelmi Terület
Érintett település: Alcsútdoboz 078 hrsz.
Területe: 40 ha
Alapítás: 344/1952. OTT határozat
A védettség fenntartása: a 33/2007. (X. 18.) KvVM rendelettel
 
Martonvásári Kastély-park Természetvédelmi Terület
Érintett település: Martonvásár 174 hrsz.
Területe: 30 ha 
Alapítás: 1182/1953. OTT határozat
A védettség fenntartása: a 61/2007. (X. 18.) KvVM rendelettel
 
Velencei-tavi Madárrezervátum Természetvédelmi Terület
Érintett település: Pákozd 420 ha, ebből fokozottan védett: 420 ha.
Alapítás: 165/1958. OTT határozat
A védettség fenntartása: a 158/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel.
 
Dinnyési-Fertő Természetvédelmi Terület
Érintett települések: Dinnyés (Gárdony), Pákozd, Seregélyes, Székesfehérvár
Területe: 539 ha, ebből fokozottan védett: 539 ha.
Alapítás: 1667/1966. OTvH határozat, módosítva: 3/1985. (X.21.) OKTH rendelkezéssel, A védettség fenntartása: 46/2007. (X. 18.) KvVM rendelettel.
 
Adonyi Természetvédelmi Terület
Érintett település: Adony, 054/2 hrsz.
Területe:1 ha
Alapítás: 3/1987. (VII. 10.) OKTH rendelkezés
A védettség fenntartása: a 31/2007. (X. 18.) KvVM rendelettel
 
Székesfehérvári Homokbánya Természetvédelmi Terület
Érintett település: Székesfehérvár: 7611/a,b,c,d, 7614, 7615, 7617/2, 7620/3a,b,c,d hrsz.
Területe: 121 ha
Alapítás: 2/1990. (XI. 21.) KTM rendelkezés
 
Rácalmási-szigetek Természetvédelmi Terület
Érintett település: Rácalmás: 058/2, 0509—0510, 0512—0516, 0519—0520, 0523, 0524/1—3, 0526—0532, 0533—0539, 0540/2—4, 0541, 0542/1, 0543—0544 hrsz.
Területe: 382 ha
Alapítás: 5/1996. (IV. 17.) KTM rendelet
 
Rétszilasi-tavak Természetvédelmi Terület
Érintett település: Sárbogárd-Pusztaegres, Sáregres
Területe: 1495 ha
Alapítás: 25/1996. (X. 9.) KTM rendelet
 
Belsőbárándi-tátorjános Természetvédelmi Terület
Érintett település: Aba - Belsőbáránd 0308/1-4. hrsz.
Területe: 50 ha
Alapítás: 14/2007. (III. 30.) KvVM rendelet
 
 
Az országos jelentőségű védett természeti területek jellemzői
 
1. Tájvédelmi Körzetek
 
Vértesi Tájvédelmi Körzet
 
A Tájvédelmi Körzet települései Fejér megyében: Bodmér, Csákvár, Csókakő, Gánt, Mór, Pusztavám, Szár, Vértesboglár. Területe:13569 ha, ebből fokozottan védett terület: 1255 ha. Alapítás: 19/1976. OTvH. Határozat, bővítése 6/1990. (VI.18.) KöM rendelet. A védettség fenntartása: a 146/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel.
A hegység legjellemzőbb természeti értékeit foglalja magába. Területének egy része Komárom-Esztergom megyére esik. A földtani értékek közül a főalapkőzetet jelentő dolomit változatos felszíni formái, a kopár gerinc élek, sziklás tetők, különböző sziklaalakzatok, köves lejtők, szurdokvölgyek, a több, mint 70 barlang emelendő ki.
 
A hegység rendkívül változatos morfológiai képe biztosította a lehetőséget az itt található számos, mikroklimatikus igényeikben egymástól jelentős mértékben eltér növénytársulás kialakulásához, fennmaradásához. A mediterrán jellegű déli lejtők (Csákvár-Csákberény közötti kopárok), az alhavasi magashegységi ritkaságokat őrző szurdokvölgyek (Fáni-völgy) mellett atlanti klímahatás (Pátrácos) is érvényesül a térségben. Ennek megfelelően gazdag és változatos a növényvilág. Ezeket az értékeket egészítik ki a hegység lábánál található védett területrészek, melyek feladata a Zámolyi-medencére valamikor jellemzőláprétek, kaszálórétek maradványainak, valamint a lösznövényzet reliktumainak megőrzése.
 
A hegység faunájából elsősorban a madárvilágot kell kiemelni. A tájvédelmi körzet területén fészkelő madárfajok száma meghaladja a 90-et. Különösen értékes az itt fészkelő ragadozó madárállomány. Az alsóbbrendűállatok között is találhatunk több értékes fajt, ilyen a hazánkból csak Csákvár melőll ismert öves szkolopendra szigetszerű előfordulása.
 
A természeti értékek mellett több kultúrtörténeti érték is található, külön említést érdemelő Vérteskozma védett faluképe, valamint a Csókakői-vár. A tájvédelmi körzet fokozottan védett területei közül a megyében helyezkedik el a Haraszt-hegyi, a Csíkvarsai, a Pátrácosi, valamint a Fáni-völgyi fokozottan védett terület. Csákberény község területén két erdőrezervátum helyezkedik el (a Meszes-völgyi és a Juhdöglő-völgyi). A tájvédelmi körzet bővítésére a tájegység egységes kezelése, fenntartása és fejlesztése érdekében tett javaslatot a Velencei-tó - Vértes Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve (VÁTI, 1999. dec.). A tervezett bővítés az Észak-Vértes területén (Gánt, Szár, Szárliget, Tatabánya, Vértessomló, Várgesztes) által védetté nyilvánított, összesen 6500 ha helyi jelentőségű természetvédelmi területre terjed ki. A Duna-Ipoly Nemzeti Park a tájvédelmi körzet bővítési területeként tervezi a csákvári Csíkvarsai-réthez kapcsolódó, botanikailag annak folytatásának tekinthet csákvári repülőtér környezetének védelem alá helyezését is. Ezen a területen tömegesen fordul elő több orchideafaj. Jelentős állományban található meg a védett ürge is, amely több fokozottan védett és a térségben költő ragadozó madarunk fő táplálék állata. A szárligeti Zuppa-hegy karsztbokorerdei és lejtőssztyepp társulásai a csákvári Haraszt-heggyel mutatnak rokonságot. A Vértes területéről eddig le nem írt, fokozottan védett méhbangót erről a területről sikerült kimutatni. A terület állatvilága, jellemző fajai megegyeznek a tájvédelmi körzetből ismert fajokkal, több ott fészkelő fokozottan védett fajunk táplálkozóhelye a természetvédelmi terület.A TK bővítésével a Vértes természeti értékekben gazdag térsége egységes kezelést kapna, így a területet érő sokrétű terhelés (ipari, mező - és erdőgazdasági, infrastrukturális, idegenforgalmi) csökkentésére, a terület fejlesztésére - a természetvédelmi prioritás előtérbe helyezésével - egységes program alakítható ki.
 
A pusztavámi szénbányászat és a gánti bauxitbányászat után hátramaradt tájsebek (felszíni bányaudvarok, meddőhányók), valamint a ma is működő bányák (Gánt) csúfítják a hegységet. Rekultiválásuk tájesztétikai és természetvédelmi szempontból egyaránt sürgős feladat. Új bánya nyitása a védett területen nem engedhető meg.
 
A mezőgazdasági tevékenység a TK területén kis mértékű , területük zömében gyep művelési ágú. A dolomiton kialakult sekély termőréteg sziklafüves és lejtőssztyepp társulásokon csak kismértékű, extenzív legeltetés engedhető meg, a csákvári Csíkvarsai-rét nedves mocsárréti és lápréti társulásai - a természetvédelem előírásainak betartása mellett - kaszálóként is hasznosítható. A TK területén az új természetvédelmi és erd törvény szellemében ki kell dolgozni az erd k kezelésének és fenntartásának koncepcióját. A további gazdálkodási tevékenység az elsődlegesen természetvédelmi rendeltetés szempontjai szerint végezhet , vonatkozik ez a fahasználatok csökkentésére, a vágásforduló hosszának növelésére, a kis területen alkalmazható fokozatos felújítások és honos fafajok alkalmazására.
 
A térség turisztikai célú fejlesztése és a zömében ehhez kötődő infrastruktúra-fejlesztés is a természetvédelmi érdekek érvényesítésével végezhető.
 
Az üdülőkörzet terve a tájvédelmi körzet mentén, annak tájképi szempontból fokozottan érzékeny és veszélyeztetett zónájában védőövezet kijelölésére tett javaslatot. Ezen területek az erdők alatti volt zártkertekkel, szőlőkkel borított hegyoldalak, értékes természeti területeket is felölelő gyepterületek, amelyek egyben tájképvédelmi övezetként is funkcionálnak. Beépülésük, felaprózódásuk megakadályozása, a TK-t övező kertterületek részletes szabályozása szükséges (Csákvár, Gánt, Zámoly, Csákberény, Csókakő, Mór, Pusztavám). A hagyományosan borvidéki területeken a terv a szőlőterületek növelésének, támogatásának szükségességét emeli ki, szem előtt tartva a természetvédelem érdekeit, az ökológiai szempontok érvényesítését is.
 
A Vértesi Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartását a 146/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet rögzíti.

A Vértesi Tájvédelmi Körzet  ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai (a 146/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet1. sz. melléklete alapján):

Bodmér: 09/1, 09/3 hrsz.
Csákberény:
a 050/2 hrsz-ból 0,9 ha, 050/11-12, 050/15, 050/17-18, 050/20-23, 050/25, 050/28-33, 052/2-4, 053, 054/1-2, 056, 058 hrsz-ból 0,51 ha, 081/2-4, 099, 0100/1-5, 0101, 0102/1-3, 0103, 0104/1-2, 0105, 0106, 0107/1-6, 0108, 0109/3-5, 0110, 0111/1-2, 0112/1, 0112/4-6, 0113, 0114/1-3, 0116/1, 0116/3, 0120 hrsz.
Csákvár
082, 083/1, 086, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 0137, 0138, 0139, 0140, 0192, 0193/2, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0203, 0204, 0211, 0212, 0213, 0215, 0225 hrsz-ból 801 ha (az 1A, 1B, 1C, 1ÚT, 2A, 2B, 2C, 2D, 2NY, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3TN, 3ÚT, 10A, 10NY, 10ÚT, 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, 11F, 11G, 11H, 11I, 11J, 11K, 11L, 11NY, 11TN, 11ÚT, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 12NY, 13A, 13B, 13C, 13D, 14A, 14B, 14C, 14TN, 15A, 15B, 15C, 15D, 15NY, 15TN1, 15TN2, 15TN3, 15TN4, 15TN5, 28A, 28B, 28C, 28D, 28NY, 28TI, 29A, 29B, 29C, 29D, 29F, 29NY1, 29NY2, 30A, 30B, 30C, 30D, 30E, 30F, 30G, 30H, 30I, 30J, 30K, 30L, 30M, 30NY, 30TN, 31A, 31B, 31NY, 32A, 32B, 32C, 32D, 32E, 32F, 32G, 32H, 32NY, 32TN1, 32TN2, 32TN3, 32TN4, 32TN5, 33A, 33B, 33C, 33D, 33E, 33F, 33G, 33H, 33I, 33J, 33K, 33L, 33M, 34ÚT, 35A, 35C, 35D, 35E, 35F, 35ÚT, 36A; 36B, 36C, 36D, 36E, 36F, 36G, 36H, 36I, 36NY, 36TN, 37A, 37B, 38ÚT erdőrészletek)
Csókakő: 018/3, 018/5-6 hrsz.
Gánt
501, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 560, 561/1, 562, 563, 564, 565/1-2, 566, 567, 568, 569, 570/2, 571, 572, 573, 574, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 582/1, 582/4, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 02/1-3, 03/2-21, 03/23, 04, 05, 06, 08, 011, 013, 017, 021, 022, 024, 026, 027, 029, 034, 036/1, 037, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 046, 048, 049/1-2, 050, 055, 056/1-6, 058, 059, 060, 061, 062, 063/1-3, 064, 065, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 076, 077, 078, 084, 096/1, 096/6, 096/8-10, 099, 011, 0101, 0118, 0118 hrsz-ból 23,5 ha (a 110A, 110H, 110I, 110J, 110NY1 erdőrészletek), 0119 hrsz-ból 0,5 ha (a 110ÚT erdőrészlet), 0120/7-8, 0121, 0122, 0123, 0124,
0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130/1-2, 0131, 0132/2-4, 0133, 0134, 0136, 0137, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145 hrsz-ból 66 ha (a 110BA, 110C, 110D, 110E, 110F, 110G, 110L, 110K, 110NY1, 110NY2, 110TI3, 118A, 118B, 118J, 118NY, 118TI2, 118VF erdőrészletek), 0146 hrsz-ból 0,8 ha (a 117ÚT1, 117ÚT2, 118ÚT1 erdőrészletek), 0149 hrsz-ból 240 ha (a 116A, 116B, 116D, 116E, 116G, 116H, 116NY, 117A, 117B, 117C, 117D, 117E, 117F, 117ÚT3, 117VF, 117NY1, 117NY2, 118D, 118E, 118F, 118G, 118H, 118I, 118NY, 118ÚT2, 118TI1, 119A, 119B, 119C, 119D, 119E, 119NY, 120A, 120B, 120C, 120D, 120E, 120F, 120G, 120H, 120TI, 120NY, 120ÚT3, 120VF erdőrészletek), 0151, 0152, 0153 hrsz.
Mór: 0176/2-3, 0176/5, 0176/7-10, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185/1, 0185/3-4, 0187, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195 hrsz.
Oroszlány: 0166, 0167, 0168, 0169, 0170/1, 0170/1/A, 0170/3-7, 0170/9-11, 0171/1-2, 0172, 0173, 0174, 0180/1-2, 0181/1, 0181/3-4, 0182/1-2, 0183/2, 0183/6, 0183/9-14, 0184, 0186/3 hrsz.

Pusztavám: 012/11-12, 012/16-18, 016/25, 016/29, 016/32-35, 017/4, 017/8, 017/10-13, 019/2, 022 hrsz.
Szár: 092/1-3, 094, 096, 097 hrsz-ból 82,9 ha (a 30G, 30J, 30K, 30NY2, 30TN1, 30TN2, 31A, 31B, 31C, 31D, 31E, 31F erdőrészletek), 098 hrsz-ból 2,3 ha (az E235919-N606753, E235908-N606761 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól dél-nyugatra eső rész), 099 hrsz.
Vértesboglár: 049/1-2, 054, 055/1-4, 056, 057, 058, 059, 071/1-3, 093 hrsz.
 
A Vértesi Tájvédelmi Körzet fokozottan védett, Fejér megyei  területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai (a 146/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete alapján):
Csákvár: 082, 083/1, 088, 089, 090, 091, 0215 hrsz-ból 522 ha (a 49D, 49E, 49F, 49TI1, 50C, 50D, 50E, 50G, 50I, 50TI3, 50TN, 51A, 51B, 51C, 51D, 51NY, 51TI1, 51TI2, 52A, 52B, 52C, 52D, 53A, 53B, 53NY, 54A, 54B, 54C, 54D, 54E, 54F, 54TI1, 54TI2, 54TI3, 54TI4, 55A, 55B, 55C, 55NY, 55TI1, 55TI2, 56A, 56B, 56NY, 56TI, 57A, 57B, 57C, 57D, 57NY, 57TI1, 57TI2, 58A, 58B, 58NY erdőrészletek)
Gánt: 0128 hrsz-ból 64,9 ha (a 121A, 121B, 121C, 121D, 121E, 121F, 121TI1, 121TI2 erdőrészletek, 0129 hrsz-ból 3,4 ha (a 121ÚT erdőrészlet), 0133 hrsz-ból 11,2 ha (a 122A, 122B, 122G, 122H, 122I, 122TI2 erdőrészletek), 0145 hrsz-ból 2 ha (a 118A erdőrészlet), 0149 hrsz-ból 27,1 ha (a 118G, 118H, 118I, 118TI1, 120A, 120G, 120H, 120TI erdőrészletek)
Pusztavám: 016/33 hrsz-ból 89,7 ha (a 41C, 41D, 41E, 41F, 41G, 41H, 41I, 41K, 41NY2, 41TI1, 42B, 42C, 42D, 42E, 42F, 42G, 42TI erdőrészletek), 016/34 hrsz-ból 1,8 ha (a 41ÚT, 42ÚT erdőrészletek), 017/10 hrsz-ból 127,3 ha (a 41A, 41B, 41J, 41NY1, 42A, 42H, 42NY, 44A, 44B, 44C, 44D, 44NY, 44BA, 45A, 45B, 45C, 45D, 45E, 45F, 45NY1, 45NY2, 45TI erdőrészletek), 017/11, 017/12 hrsz-ból 31,5 ha (a 43A, 43B, 43C, 43NY erdőrészletek)
Szár: 097 hrsz-ból 18,6 ha (a 31C, 31F erdőrészletek)
Vértesboglár: 059 hrsz-ból 87 ha (az 1A, 1B, 1C, 1D, 1NY, 1TI, 1TN, 1VF, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2NY, 3A, 3B, 3C erdőrészletek)
 
Sárréti Tájvédelmi Körzet
A Tájvédelmi Körzet települései: Csór, Sárkeszi, Sárszentmihály. Területe: 2211 ha, ebből fokozottan védett terület: 422 ha. Alapítás: 3/1986. (III.9.) OKTH. rendelettel, a védettség fenntartása: a 70/2007. (X. 18.) KvVM rendelettel.
A tájvédelmi körzet a Sárrétre valamikor általánosan jellemző kiszáradó tőzeg- és rétláp társulások megőrzését biztosítja. A terület döntő hányada gyep. Az alárendelt szerepű szántók nagy részén is megszűnt a szántóföldi gazdálkodás. Megindult a természetes jellegű gyepek visszaalakulása.
A Sárrét mintegy 12 km hosszú és 5-8 km széles lápmedencéjének legfontosabb geológiai értéke a változatos rétegösszetétel. A kétszáz évvel ezelőtt is meglévő, ritka fajokban gazdag lápvilágnak ma csupán maradványait találhatjuk meg a térségben. A tájvédelmi körzet fokozottan védett részén még megmaradtak a láprétek jellemző fajai. A védett madárfajok közül 101 faj fordult elő a területen, közülük közel 60 fészkelő madár, de a Bakonyban fészkelő ragadozó madarak számára is fontos táplálkozó terület. Túzokállománya az utóbbi időben drasztikusan lecsökkent.

Az utóbbi évek legnagyobb gondját a gyepgazdálkodás megszűnése, visszaszorulása jelentette. Több száz hektáron hagyták abba a gazdálkodást. Az elmúlt évtizedben a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságnak sikerült több mint 1400 ha területet megvásárolni és ismét elindítani a természetvédelmi szemléletű gyepgazdálkodást.
A terület jelenlegi állapotának megőrzése érdekében felül kell vizsgálni a mai vízgazdálkodási gyakorlatot. Meg kell teremteni az időszakos árasztások, feltöltések műszaki feltételeit.
Az egybefüggő, nagy kiterjedésű gyepterületek további megőrzése miatt nem kívánatos semmilyen új, mesterséges létesítmény, más típusú használat bevezetése. Minden ilyen jellegű beavatkozás az utolsó esélyét is elveti a túzok esetleges visszatelepedésének.
 
A Sárréti Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartását a 70/2007. (X. 18.) KvVM rendelet rögzíti.
A Sárréti Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai a 70/2007. (X. 18.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete alapján (az aláhúzott területek egyben Natura 2000 területek is):
 
Csór
0160/5, 0163, 0170, 0171, 0172/1, 0172/2, 0174, 0175/1, 0175/2, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182/1, 0182/2, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0189/2, 0190/1, 0190/2, 0191, 0192/1, 0192/2, 0193, 0194/1, 0194/2, 0195, 0196/1, 0196/2, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202/1, 0202/11, 0202/12, 0202/13, 0202/14, 0202/15, 0202/16, 0202/17, 0202/18, 0202/19, 0202/28, 0202/29, 0202/30, 0202/31, 0202/32, 0202/33, 0207/2, 0210/1, 0210/2, 0210/3, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215/1, 0215/2, 0215/3, 0215/4, 0216/1, 0216/2, 0216/3, 0216/4, 0216/5, 0216/6, 0217, 0218, 0219/1, 0219/2, 0219/3, 0220, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0240, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245, 0248/2, 0248/4, 0248/5, 0248/15, 0248/16, 0248/17, 0248/18, 0248/19, 0248/20, 0248/21, 0248/22, 0248/23, 0248/24, 0248/25, 0248/26, 0248/27, 0248/28, 0248/29, 0248/30, 0248/31, 0248/32, 0248/33, 0248/34, 0248/35, 0248/36, 0248/37, 0248/38, 0248/39, 0248/40, 0248/41, 0248/42, 0248/43, 0248/44, 0248/45, 0248/46, 0248/47, 0248/48, 0248/49, 0248/50, 0248/51, 0248/52, 0248/53, 0248/55, 0248/56, 0248/57, 0248/59, 0248/60, 0248/61, 0248/62, 0248/63, 0248/64, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275, 0276, 0278/4, 0278/5, 0278/6, 0278/7, 0279, 0280 hrsz.
 
Sárszentmihály: 093, 094, 095, 096, 097, 098/1, 098/2, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0129/3, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150/4, 0150/5, 0150/6, 0150/7, 0150/8, 0151, 0152, 0153, 0154, 0156 hrsz.
 
Sárkeszi: 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112 hrsz.
 
Sárréti Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területeinek ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai a 70/2007. (X. 18.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete alapján:
 
Csór: 0171, 0172/1, 0172/2, 0174, 0175/1, 0175/2, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182/1, 0182/2, 0189/2, 0190/1, 0190/2, 0191, 0192/1, 0192/2 hrsz.
 
 
Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet
 
A Tájvédelmi Körzet települései: Aba, Csősz, Káloz,Sárkeresztúr, Sárszentágota, Soponya, Tác. Területe: 3616,5 ha, ebből fokozottan védett: 157 ha. Alapítás: a 26/1997. (VIII. 1.) KTM. rendelettel.
 
A Tájvédelmi Körzet magában foglalja a jelenleg is védett, a 2/1987. (VII. 10.) OKTH határozat 3-4. §-ával létesített Sárkeresztúri Sárkány-tó Természetvédelmi Területet, valamint a Fejér Megyei Tanács 137/1975. (XI. 19.) VB határozatával védetté nyilvánított Sárszentágotai Sós-tó és Sárkeresztúri Fehér-tó Természetvédelmi Területeket. A Tájvédelmi Körzet területéből fokozottan védett a Sárkeresztúr 0343/A-C ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 109,7 hektár kiterjedésű, valamint a Sárkány-tó TT 0260/63 A-C, 0281/2 hrsz.-ú, 47,2 hektár kiterjedésű területeket.
A védetté nyilvánítás célja az egykori hatalmas kiterjedésű vizes terület maradványainak, a Sárvizet kísérő változatos homoki és szikes tavak, rétek, legelők, mocsarak, erdők gazdag élővilágának megőrzése, a vízimadarak vonuló-, fészkelő- és táplálkozóhelyének biztosítása, a jellegzetes tájképi értékek megóvása.
 
A Sárvíz-völgye a Dunántúl jelentős területének vizeit gyűjti össze és vezeti le. E völgy széles alluviuma a múlt század elejéig mocsárvilág volt, amely megszüntetésére több kísérlet történt, a végleges szabályozás 1821 és 1926 között ment végbe a Nádor- és a Malom-csatorna megépültével. A Sárvízről lefűződött, levágott mélyebb fekvés részeken kisebb-nagyobb, állandó vagy időszakos tavak jöttek létre.
 
A tájvédelmi körzet legértékesebb botanikai értékei ma is a szikes- és a sztyepptársulásokhoz kapcsolhatók. Külön kiemelhetők az ürmös szikespusztarét és a zárt homoki rét társulások. Az eddigi botanikai kutatások alapján 25 védett, illetve fokozottan védett növényfaj el fordulása bizonyított (pl.poloskaszagú kosbor, Fejér megye legnagyobb, fokozottan védett pókbangó állománya).
 
A tájvédelmi körzet fontos madárélőhely is egyben (IBA terület). A sárszentágotai Sós-tó, a szomszédságában található sárkeresztúri Sárkány-tó, valamint néhány kisebb szikes tó a szikes tavak madarai számára fontos fészkelő-, táplálkozó- és pihenőhely (pl. gulipán állománya igen jelentős). Fontos terület a Soponya térségében kialakított halastavak és tározó több száz hektáros vízfelületével (pl. gémfélék, bakcsó, kis kócsag, réti sas).
 
A védett terület mintegy egyharmadán található erd elsősorban telepített, döntően őshonos hazai fajokból áll. Megőrzésük, valamint az utóbbi években telepített akácok és egyéb tájidegen fajok fokozatos lecserélése fontos feladat.
 
Gondot jelent a közel 1500 ha gyepterület természetvédelmi szempontú kezelése, a legelő állatállomány létszámának jelentős csökkenése miatt.
 
A védett terület jelentős hosszon határos mezőgazdasági (elsősorban szántóföldi) művelés területekkel, ahonnan jelentős terhelés éri. Hasonlóan jelentős terhelést okoznak a természetes élőhelyek között zárványként elhelyezkedő szántók. Ezen zárványterületek felszámolása, a védett területek környezetének extenzív mezőgazdasági használata (gyep- és erdőterületek létesítése, minimalizált vegyszerhasználat) az értékes területek védelme érdekében alapvető fontosságú. A védett területeket is felölelő országos jelentőség ökológiai folyosó a védett területek védőterületeként is szolgál. 
 

A Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet
 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai a 26/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet 1. sz. melléklete alapján:
 
Aba: 04/2, 023-024, 036-037, 038/2-4, 0132/F-K, 0149, 0153/B, 0153/D-K, 0157/2
Csősz: 072/2, 087-093
Kálóz: 014-016, 094-099
Sárkeresztúr: 0260/63 A-C, 0281/2, 0291/10 J-P, 0292/1-3, 0293, 0294/2, 0294/6-17, 0295/2 A-C, 0318, 0319/2-3, 0319/5, 0321, 0340-0343, 0345-0349
Sárszentágota: 0197/2, 0223, 0232/4-8, 0232/13-15, 0232/17-27, 0232/30, 0233, 0234/3-7, 0234/9-31, 0236-0239/1, 0241-0242, 0243/2-4
Soponya: 0201/1, 0201/3-4, 0202, 0232-0233, 0244, 0250-0254, 0256-0259, 0262, 0264/2-4, 0265-0280/1-2, 0284/2, 0285-0304, 0307-0310
Tác: 0237/A-C, 0237/F-G, 0238-0241, 0249-0255
 
Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet
 
A Tájvédelmi Körzet települései Fejér megyében: Alsószentiván, Cece, Vajta. Területe: 2394 ha, ebből fokozottan védett: 437 ha. Alapítás: a 11/1999. (X.29.) KöM. rendelettel.
Az 1999-ben létesült TK több kisebb-nagyobb terület-mozaikot tartalmazó területéből az Alsószentiváni löszvölgyek területe teljes egészében, a Tengelici homokvidék területének pedig közel fele tartozik Fejér megyéhez.
 
A védetté nyilvánítás célja a mezőföldi táj egyedi arculatát meghatározó löszképződmények, az Ős-Sárvíz hajdani medre helyén képződött futóhomokos területek és a rajtuk kialakult fajokban gazdag vegetáció és állatvilág megőrzése, a tájképi és kultúrtörténeti értékek védelme. A Vajta, Cece, Alsószentiván térségét borító - nagyobb részt tájidegen - de azért jelentős őshonos állományokból is álló erdők, a száraz homoki gyepek és legelők számos értékes növény- és állatfaj életfeltételeit biztosítják.Külön értéknek tekinthetők a láprétek és mocsarak, illetve az Alsószentiván térségében található löszgyep maradványok.
 
Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet Fejér megyei területeinek ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai a 11/1999. (X. 29.) KöM rendelet 1. sz. melléklete alapján:
 
Alsószentiván
023/a—f, 023/k—p, 042, 048/1 a—b, 048/1 d—m, 048/1 p, 048/2 a—b, 048/2 f—l, 048/2 p—t, 077/c, 079/1 b—g, 079/1 j—k, 079/1 m—n, 0165/a—f, 0166—0170, 0171/1—2, 0172/1 a—c, 0172/2, 0174, 0175/a—c, 0176—0178, 0179/1—2, 0179/4—5, 0179/6 a—g, 0182, 0183 hrsz.
 
Cece
0251, 0252/a—b, 0253, 0254/a—b, 0254/d, 0255, 0256/a—g, 0256/k, 0256/m—t, 0257, 0258, 0259/a—g, 0260, 0261, 0262/2, 0262/6, 0263—0266, 0267/a—d, 0268/10 a—d, 0269, 0270/2—4, 0271—0273, 0275—0277, 0333/1 c—d, 0334, 0335/1—2, 0336/a, 0336/d—g, 0337/1 a, 0337/1 c—g, 0337/2, 0338/2—3, 0339—0341, 0342/1, 0342/2 a, 0342/2 c, 0342/3, 0343—0346, 0347/1—5, 0348/1—5, 0349/1—2, 0350/a—h, 0351/a—b, 0352, 0353/1—4, 0354, 0355, 0356/5 a—g, 0357, 0358/1 a—b, 0358/2—3, 0358/4 a—b, 0358/6 a—c, 0358/7 a—b, 0358/8 a—b, 0358/9, 0358/12, 0359, 0360/1—6, 0363, 0364, 0365/1—2, 0366, 0367/1—4, 0368, 0369, 0370/1—3, 0371, 0372/1—10, 0373, 0374/1, 0374/9, 0379, 0380/1—2, 0381, 0382/a—c, 0383—0386, 0387/a—b, 0388, 0389/1—6, 0389/7 b, 0389/8, 0389/11—12, 0389/19, 0390, 0391/1 a, 0391/3, 0391/5, 0392/a—d, 0393, 0394/a—p, 0395, 0396/a—b, 0397, 0398/a—b, 0398/d—l, 0399/a—c, 0399/g—h, 0400/a—g, 0400/k, 0401/a—d, 0402/a, 0402/d, 0403/a—d, 0404/1 a—c, 0404/1 k—l, 0404/2, 0405/a—f, 0406/a—f, 0411/7 a—c, 0411/7 f—k, 0411/7 s, 0412/5—6, 0412/7 d, 0412/7 h—j hrsz.
 
Vajta:
0152/24 a—s, 0152/24 v—z, 0153, 0154, 0156/1—5, 0157—0159, 0161/a—f, 0167/a, 0169/1 a, 0169/1 c—h, 0170, 0172—0174, 0180 hrsz.
 
A Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet Fejér megyében levő, fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőgazdasági üzemtervi jelei a 11/1999. (X. 29.) KöM rendelet alapján:
 
Alsószentiván:  0170 hrsz.
Cece
0374/1, 0374/9, 0382/b—c, 0392/c-ből 133 B, 134 TN, 0394/b—c, 0394/g, 0394/j—k, 0394/m, 0394/p, 0395, 0396/b, 0398/a—b, 0398/d—h, 0398/l (15 C), 0399/a-ból 16 A, 16 D, 16 TI1, 16 TI2, 16 TI3, 16 TI4, 17 TI1, 0399/b—c, 0400/b-ből 23 G, 23 TN, 24 TN1, 0400/f—ből 24 TI, 24 TN2, 25 TN, 0400/g, 0400/k, 0401/a-ból 29 B, 29 TI2, 0401/c-ből 29 TI1, 0401/d-ből 30 C, 30 D, 0411/7 a—c, 0412/5, 0412/7 d, 0412/7 j
Vajta
0169/1 a-ból 32 A, 32 B, 34 A, 35 A, 35 B, 35 C, 35 D, 36 A, 36 B, 36 C, 36 D, 41 C, 42 B, 49 A, 50 A, 51 A, 53 A, 53 B, 58 A, 58 B, 58 C, 58 D, 58 TI, 59 B, 59 C, 0180-ból 44 A, 45 A, 47 B, 47 C, 48 A, 61 A, 62 B, 63 A, 63 C, 63 D
 
 
2. Országos jelentőségű természetvédelmi területek
 
A természetvédelmi törvény 28. § (4) bekezdése alapján: természetvédelmi terület az ország jellegzetes és különleges természeti értékekben gazdag, kisebb összefüggő területe, amelynek elsődleges rendeltetése egy vagy több természeti érték, illetve ezek összefüggő rendszerének a védelme. A törvény 23. § (2) bekezdése alapján védett láp, szikes tó természetvédelmi területnek minősül.
 
Pogácsa-legelő Természetvédelmi Terület
 
 
Az országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánító rendelet száma: 5/2014. (IX. 1.) FM rendelet.
Elhelyezkedése, kiterjedése: Fejér megyében, Csákvár és Zámoly közigazgatási területén, Csákvár 0151/12, 0165 és Zámoly 0185/2 helyrajzi számokon található, összesen 263,05 hektár kiterjedésű terület.
 
A védettség célja a Vértes-hegység előterében előforduló nagy kiterjedésű, természetszerű állapotú, összefüggő mocsárrétek és lejtősztyepprétek, továbbá a védett növény- és állatfajok megőrzése és fenntartása, a táji, kultúrtörténeti értékek, az ősi tájhasználat, a legeltetéses állattartás és az ehhez kapcsolódó néphagyomány fennmaradásának elősegítése, a terület természettudományos kutatása, a természeti értékek minél teljesebb megismerése, a természetvédelmi kezelés optimális módjának meghatározása érdekében, a természet iránt érdeklődők ismeretszerzésének, a térség természeti értékei bemutatásának elősegítése.
 
A Pogácsa-legelő természetvédelmi területen található sztyepprétek kiemelkedő szépségű védett virágos növényei a nagy egyedszámban élő (40-50 ezer tő) agárkosbor (Anacamptis morio), és a több tízezer töves állományt számláló poloskaszagú kosbor (A. coriophora), az árvalányhaj-fajok (Stipa spp.) és a fokozottan védett pókbangó (Ophrys sphegodes). Növényföldrajzi ritkaság a lápi nyúlfarkfű (Sesleria uliginosa) előfordulása. A mocsárrétek virágos növényei közül leglátványosabbak: a védett mocsári kosbor (Orchis laxiflora subsp. palustris), a hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata), a vérfű (Sanguisorba officinalis), a boglárkák (Ranunculus spp.) és a mocsári gólyahír (Caltha palustris). 
A Pogácsa-legelő ízeltlábú-faunája különösen fajgazdag, védett fajai többek között a nagy pávaszem (Saturnia pyri) és a kis rókalepke (Nymphalis urticae). A legrészletesebb kutatás a madarak felmérésére irányult a területen: kiemelkedő jelentőségű a fokozottan védett parlagi sas (Aquila heliaca), a kerecsensólyom (Falco cherrug), a kígyászölyv (Circaetus gallicus) és a vándorsólyom (Falco peregrinus) előfordulása. A terület e ragadozó madarak táplálkozóhelye. A zsákmányállatok (elsősorban a - szintén fokozottan védett - ürge (Spermophillus citellus) élőhelyének legeltetéssel történő fenntartása kiemelt feladat.
 
Alcsúti arborétum Természetvédelmi Terület
Érintett település: Alcsútdoboz. Területe: 40 ha. Alapítás: 344/1952. OTT határozattal, a védettség fenntartása: a 33/2007. (X. 18.) KvVM rendelettel történt.

Az 1945 után lerombolt alcsúti kastély körül a vízfelületeivel (dísztó, patakok) kedvező mikroklímát biztosító parkban mintegy 540 fajból álló fás növénygyűjtemény jött létre. Legszebb példányai a parknak az idős platánok, törökmogyorók, tulipánfák, vasfák, vérbükkök, mocsárciprusok, jegenyefenyők és japánakácok, de értékes a hárs, juhar, tölgy és gesztenyefajok gyűjteménye is, valamint az énekesmadár állománya jelentős. A kerti építmények közül a kastélykápolna a legjelentősebb.

Az arborétum ma korlátozott közhasználatú park. Funkciója génbank-gyűjtemény, bemutatóhely, kirándulóhely, rekreációs terület, madárvédelmi és kísérleti telep, történelmi emlékhely, kerttörténeti emlék, kultúrterület. Különleges értéke, hogy eredeti állapotában megmaradt hamisítatlan reformkori kert. Műemléki és természetvédelmi védettséget egyaránt élvez.

Főbb veszélyeztető tényezők: génerózió, a gyűjtemény állományának csökkenése. Az idős fák természetes pusztulása mellett egyes farontó gombák elszaporodása, a levegő minőségének romlása, az aszályos nyarak és télvégi erős lehűlések komoly károkat okoznak. A vízminőség romlása, melynek oka a vízgyűjtőterületek elszennyeződése, a tó iszappal való feltöltődése. A közeli bányászat a talajvíz szintjét jelentősen süllyesztette, a patakok vízhozamát nagymértékben csökkentette. Szomszédos területeken folyó tevékenységek hatása. Közúton történő veszélyes hulladékok és anyagok szállítása. A közeli állattartó telepek intenzív működtetése.

 
Martonvásári kastélypark Természetvédelmi Terület

Területe: 30 ha. Alapítás: 1182/1953. OTT határozattal, a védettség fenntartása: a 61/2007. (X. 18.) KvVM rendelettel történt.

Az 1773-75 között építtetett barokk kastély és kápolna, valamint az azokat körülvevő park kultúrtörténeti és kertépítészeti szempontból kiemelt jelentőséggel bír. Az épület közelében feltehetően barokk, távolabb tájképi kertet alakítottak ki az eredeti növényzet felhasználásával, mintegy 100 ha területen. A vasút megépítésekor a park területe 70 hektárra csökkent. A kastélyt és parkot a II. világháborúban tetemes károk érték, 1949-től állami tulajdonba került. A helyreállított kastély és parkja jelentős művészeti és építészeti alkotás, műemléki és természetvédelmi oltalom alatt áll. A terület természetvédelmi kezelője a kastélyban működő MTA Növénytermesztési Kutató Intézet.
 
Adonyi Természetvédelmi Terület
 
A terület védelem alá helyezésének célja a hazánkban csak néhány helyen el forduló fokozottan védett gyapjas csüdfű termőhelyének megóvása. Geológiailag a terület a mezőföldi löszháthoz tartozik. Természetes növényzete a térségre valamikor jellemző homoki és lösztölgyesekkel kevert sztyepprétek maradványait őrzi. A legnagyobb értéket a több mint 300 tőből álló gyapjas csüdfű állomány jelenti. Ez a növény az európai Vörös Könyvben is szereplő veszélyeztetett faj.
 
Pákozdi Ingókövek Természetvédelmi Terület
 
Pákozd községtől északra, a Sárhegy legmagasabb pontján és az ettől K-DK-re eső területen a gránit kisebb-nagyobb sziklacsoportjai láthatók a felszínen, amelyek jellegzetes alakjukat a szél és az esővíz együttes hatásának köszönhetik. A felszíni mállás folytán a gránittömbök sarkai legömbölyödtek, a tömbök elváltak egymástól és sajátos képződmények, az ún. ingóköveklt jöttek létre. Ezen alakzatok legszebb példányait igyekszik megőrizni a természetvédelmi terület. A geológiai értékek mellett az itt található vegetáció is védelemre érdemes, hiszen az alapkőzet jellegéből adódóan szintén egyedülálló az országban.
Pákozdi-ingókövek természetvédelmi terület kiterjedése 256,0 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma: Pákozd 014 hrsz.
 
Velencei-tavi Madárrezervátum Természetvédelmi Terület

Érintett település: Pákozd. Területe: 420 ha, ebből fokozottan védett: 420 ha. Alapítás: 165/1958. OTT határozattal, a védettség fenntartása: a 158/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel történt. A "Nemzetközi jelentőségű vadvizek jegyzékébe" bejegyzett védett terület, ún. Ramsari terület.

A rezervátumban és annak határában mintegy 150-200 ha kiterjedésű, közel összefüggő úszóláp-terület található. A különböző szukcessziós állapotban lévő lápokon számos védett növényfaj él, mint pl. a fokozottan védett hagymaburok. Az úszólápoknak és az azokat körülvevő nádasoknak a tó fő vízutánpótlását jelentő Császár-patak tápanyag terhelésének eliminálásában fontos szerepe van, ezért minőségük megóvása, javítása a tó szempontjából is kiemelkedő feladat. A védett terület nemzetközi jelentőségű madárélőhely (IBA terület) és Ramsari terület is, fontos fészkelő - (pl. nagykócsag, kanalasgém, vörös gém, nyári lúd, kékbegy, fülemülesitke), pihenő- és táplálkozóhely.
 
A Duna-Ipoly Nemzeti Park a Madárrezervátum területének bővítését tervezi: a Velencei-tó még nem védett nádasai és úszólápjai vonatkozásában, amelyek botanikai értékük mellett fontos szerepet töltenek be a tó vízminőségének védelmében. A határok kiigazításával - különösen a Vendel- és a Lángi-tisztások esetében - egyértelművé tehető a védett területet határvonala. A tó parti szegélyében még fellelhető szikes rétek megóvása botanikai és tájképi szempontokból indokolt. A védetté nyilvánítás során felül kell vizsgálni a jelenleg fokozottan védett terület határát is. A Duna-Ipoly NP. részéről javaslat születet az ún. "Lángi-tisztás" területén a korlátozások feloldására. A fokozottan védelem alá kerülő - elsősorban úszóláp és zárt nádasok - területek kivételével a tartózkodás (horgászat, vizisport tevékenység) nem engedélyhez kötött. A védett terület kiterjedése 559 hektár, ebből fokozott védelemre tervezett 25 hektár.
Főbb veszélyeztető tényezők, védelmi feladatok: a természeti értékek fennmaradása érdekében a tó vízszintjének szabályozását a természetvédelmi szempontok figyelembe vételével kell végezni. A terület bővítése elsődleges feladat, ideértve a még nem háborgatott nádasokat és partmenti réteket, legelőket; megfelelő szélességű és kellően tiszteletben tartott vízi és szárazföldi pufferzóna létrehozása az emberi hatások (gazdálkodás, horgászat, vízi-sportolás) tompítása érdekében; a nádaratás természetvédelmi célokat szolgáló tervszerű megtervezése és kivitelezése, megfelelő mennyiségű és minőségű víz előállítása az üdülési szezont megelőző tavaszi, kora nyári intenzív vegetációs fejlődés és fészkelés időszakában.
A védettség fenntartását a 158/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet rögzíti.
 
A Velencei-tavi madárrezervátum természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai:
 
Pákozd:
096/1 hrsz-ból 68 ha, 096/1 hrsz-ból 31,5 ha, 096/1 hrsz-ból 5,9 ha (096/1v,  096/1x. 096/1z) 0103 hrsz-ból 285,8 ha (0103a, 0103b, 0103c, 0103d), 0103 hrsz-ból 21,5 ha, 0103 hrsz-ból 3 ha, 0103 hrsz-ból 4,3 ha.
 
Dinnyési-Fertő Természetvédelmi Terület
 
Érintett települések: Dinnyés (Gárdony), Pákozd, Seregélyes, Székesfehérvár. Területe: 539 ha, ebből fokozottan védett: 539 ha. Alapítás: 1667/1966. OTvH határozat, módosítva: 3/1985. (X.21.) OKTH rendelkezéssel, a védettség fenntartása: 46/2007. (X. 18.) KvVM rendelettel.
A Dinnyés-Kajtori csatorna (amely a Velencei-tó vízfeleslegét hivatott levezetni) kétoldalán elhelyezkedő, teljes egészében fokozottan védett terület nemzetközi jelentőségű madárélőhely (IBA terület), és Ramsari terület is egyben.
 
A terület a gém-félék kedvenc táplálkozó és költő helye. Legismertebb költő fajai: a nagy kócsag és a kanalasgém. A rejtettebb élet gémféle, a bölömbika mély hangját tavasszal gyakran hallani a nádasból. Az egyetlen Magyarországon fészkelő lúdfaj a nyári lúd rendszeresen költ. Október végén, november elején húszezer, vagy még több vetési lúd érkezik alkonytájban, hogy a Fertő biztonságot nyújtó vizén töltse az éjszakát. A tavaszi, de különösen az őszi vonulás idején hatalmas réce tömegek zsúfolódnak össze a vízen. A parti területeket az Alföld némely részére jellemző sziki vegetáció borítja.
 
A tervezett Velencei Tájvédelmi Körzet kijelölésénél cél volt, hogy megfelelő nagyságú puffer zóna alakuljon ki a fokozottan védett terület körül. Ennek során oltalom alá kerül a terület dél-nyugati részén egy természetszer állapotban lévő gyep, melyen jelent s nagyságú állományban található több orchidea faj. Itt helyezkedik el egy kisebb égerláp is. A terület első sorban a vonulási idő szakban fontos a parti madarak számára. Szintén a tervezett bővítés részét képezi a Fertő területtel közvetlenül határos szántó és a mögötte elhelyezkedő nádas-mocsár. A szántóról jelenleg közvetlenül a Fertőbe mosódhatnak be a műtrágyák és növényvédőszer maradványok. A védett területtől délre elhelyezkedő, valamikori ülepítő tavak védetté nyilvánítását az ott kialakult gémtelepek védelme indokolja. A Fertő bővítésre tervezett területének nagysága kb. 200 hektár, mely távlatban szintén része lenne a tervezett Tk.-nak.
 
A Dinnyési- Fertő természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai a 46/2007. (X. 18.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete alapján:
 
Gárdony: 024,  025/1, 025/2, 030, 031, 032/1 hrsz.
Pákozd:0119 hrsz.
Székesfehérvár: 020302/1, 020302/2, 020303 hrsz
Seregélyes: 066/2,  067,  069/4 hrsz.
 
A Dinnyési-fertő természetvédelmi terület fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai a 46/2007. (X. 18.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete alapján:
 
Gárdony: 024,  025/1,  025/2,  030,  032/1 hrsz.
Székesfehérvár: 020302/1 hrsz.
Seregélyes: 067 hrsz.
 
Belsőbárándi-tátorjános Természetvédelmi Terület
 
Érintett település: Aba – Belsőbáránd, területe: 50 ha. Alapítás: a 14/2007. (III. 30.) KvVM rendelettel.
A Dinnyés-Kajtor csatorna bal partján húzódik az a völgyoldal, amely kisebb - rá merőleges - bevágódású mellékvölgyeivel a Seregélyestől húzódó löszplatót zárja le. A táj geomorfológiája a lösz formakincséből mutatja be a jellegzetes alakulású, haránt módon hátravágódó mellékvölgyeket, illetve a közéjük ékelődő kisebb löszpiramisokat. Ezek közül az egyiken bronzkori földvár helyezkedett el. A mintegy 20 hektáros területen jól megfigyelhetők a löszgyep társulás különböző típusai, az egészen nyílt, erodálódott állományoktól kezdve a zárt, széleslevelű pázsitfüvek által dominált állományokig. Talán az országban is egyedülálló az a fragmentum, amelyben a tátorján, a borzas macskamenta, a szennyes ínfű , a tavaszi hérics és más védett növényfajok élnek.
A védetté nyilvánítás célja a Dinnyés-Kajtori csatorna bal oldalával párhuzamosan futó völgyoldalt borító, mára már csak foltszerűen fennmaradt természetes löszvegetáció mozaikok, a bennük megtalálható védett és fokozottan védett növényfajok, a hozzájuk kapcsolódó állatközösségek életfeltételeinek, a tájképi értékek, a területen található két bronzkori földvár és az Árpádkori falu régészeti emlékeinek megőrzése, valamint a terület bemutatása.

Természetvédelmi feladatok: A löszgyepek fajgazdagságának és a természeteshez közeli struktúrájának, valamint területarányának fenntartása, növelése, a védett állat- és növényfajok - különös tekintettel a borzas macskamenta és a tátorján - egyedszámának, állományának fenntartása, illetve növelése aktív természetvédelmi kezeléssel. A degradált társulások fajkészletének és mintázatának közelítése a természetes állapothoz aktív természetvédelmi kezeléssel. A nem őshonos fafajból álló erdők a termőhelynek megfelelő őshonos fafajokkal történő átalakítása. A természetszerű erdők tartamos erdőhasználattal való megőrzése. Az invazív-, özönfajok visszaszorítása illetve terjedésük megakadályozása. A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása.

A terület természetvédelmi kezelésének módjait, a korlátozásokat és tilalmakat a 14/2007. (III. 30.) KvVM rendelet rögzíti.

Székesfehérvári Homokbánya Természetvédelmi Terület
 
Érintett település: Székesfehérvár. Területe: 121 ha. Alapítás: 2/1990. (XI. 21.) KTM rendelettel.
Székesfehérvár szélén, az egykori homokbánya felhagyott hepehupás felszínén a lebeg hínár vegetációtól a puhafa ligetekig sokféle növénytársulás telepedett meg, köztük számos védett ritkaság is fellelhető (a védetté nyilvánításkor 235 növényfajt írtak le, közöttük számos védettet is, azóta több új fajt is sikerült azonosítani). A terület növényekben igen gazdag, a legnagyobb értéket a májustól a nyár közepéig egymás után nyíló orchidea fajok jelentik. A nyolc faj közül tömegével kiemelhető a hússzín ujjaskosbor, a mocsári kosbor és a 80-100 ezer tőre becsült mocsári nőszőfű állománya. A botanikai értékek mellett jelent s zoológiai értékek is találhatók itt. Eddig 29 madárfaj fészkelése bizonyított, közöttük a fokozottan védett gyurgyalag és a kék vércse, partifecske is szerepel.
Főbb veszélyeztető tényezők: a területen a legnagyobb gondot az illegális hulladékelhelyezés okozza. Állandóan jelentkező veszélyforrás az orchideás gyepek taposása és a napjainkban jelentkező lovagoltatás.
 
Rácalmási-szigetek Természetvédelmi Terület
 
Érintett település: Rácalmás. Területe: 382 ha. Alapítás: 5/1996. (IV. 17.) KTM rendelettel.

A védett terület magába foglalja a rácalmási Nagy-szigetet, a Duna zátonyszigeteit és a közöttük található ágrendszert. A szigetre, mint a Duna menti hasonló területekre a puha-, illetve keményfa ligeterdők voltak a jellemzők. A sziget magasabban fekvő területeink régebben nagyobb kiterjedésű gyepek helyezkedtek el, biztosítva a község számára a legelő területet.

A szigetet borító erdőterületek több mint felét mára átalakított, erősen kezelt, mesterségesen telepített erdők teszik ki - melyek fokozatos lecserélése folyik - de még így is jelentős, egybefüggő kőrises-tölgyes erdők találhatók. A lágyszárú vegetáció értékes fajai a teljes területen tömegesen előforduló, védett ligeti csillagvirág és a nyári tőzike. A szigeten két fokozottan védett madár fajunk fészkel több-kevesebb rendszerességgel. A Duna vizén, télen számos récefaj több százas állománya pihen meg. A természetvédelmi terület feladata, hogy megőrizze a Duna mellett mára csak foltokban megmaradt ártéri keményfa- és puhafa ligeterdőket, a rájuk jellemző növény és állatvilággal együtt.
A természetvédelmi terület feladata, hogy megőrizze a Duna mellett mára csak foltokban megmaradt ártéri keményfa- és puhafa ligeterdőket, a rájuk jellemző növény és állatvilággal együtt. Fontos feladat az átöblít vízutánpótlás biztosítása.
 
Főbb veszélyeztető tényezők, védelmi feladatok: Problémát jelentenek a nyár ültetvények, ezért az erdők üzemtervezése során, a felújításoknál csak hazai őshonos, az ártéri ligetredő élőhelyre jellemző fafaj összetételű erdők telepítése engedélyezett. Problémát okoz a szemetelés, szükséges a feliszapolódott, elzáródott mederágak rehabilitációja. Természetvédelmi szempontból is kívánatos lenne egyes mederágak megnyitása, vízutánpótlásának biztosítása. A 2013. júniusi dunai árvíz veszélyeztette a rácalmási Nagy-sziget élővilágát.
 
Rétszilasi-tavak Természetvédelmi Terület
 
Érintett települések: Sárbogárd-Pusztaegres, Sáregres. Területe: 1495 ha. Alapítás: a 25/1996. (X. 9.) KTM rendelettel. "Ramsari" státuszú terület.

A terület a Sárrét déli részén, a Dél-Mezőföld északi peremén helyezkedik el az ún. Rétszilasi süllyedékben. Fő határvonalait a térség két csatornája, a Malom- és a Nádor-csatorna adják, e két vízfolyás szolgáltatja a több mint 600 hektárnyi vizes élőhely együttes vízpótlását is.

A Rétszilasi-tavak a Sárvíz-völgyében kialakult ökológiai zöldfolyosó legdélibb és egyben az egyik legjelentősebb tagja. Kiemelt szerepe van a vízhez kötőd madarak fészkelése szempontjából, de talán még ennél is fontosabb a vízimadarak vonulása idején (IBA terület). Eddig 200 madárfajt írtak le, ami mintegy 75 %-a Magyarországon eddig bizonyítottan előforduló fajok összlétszámának. A 200 fajból 181 faj védett, 32 faj a fokozottan védett kategóriába esik. Védelmük érdekében a teljes területen tilos a vízimadarak vadászata. (Fokozottan védett pl. a nagy kócsag, a kanalasgém, az üstökös gém, a cigány réce9. Az őszi vonulási időszakban több ezer lúd és tízezer egyedet is meghaladó számú réceféle pihen a tavakon. Védelmük érdekében a teljes területen tilos a vízimadarak vadászata. A megyében harmadikként ez a védett terület is megkapta a "Ramsari" státuszt.
A terület jó vízellátottságának köszönhetően ma is az elsősorban vizes élőhelyet kedvelő növénytársulások tudnak megélni. A védett növényfajok közül kiemelendő az értékes orchidea állomány; a fokozottan védett pókbangó állománya komoly természeti érték. A terület rovarvilága is értékes természetvédelmi szempontból. A halfajokat tekintve: a vízfolyásokban, a kiöntéseken a védett réti csík előfordulása bizonyított. Az emlősök közül a fokozottan védett vidra szép számmal él a térségben.

Főbb veszélyeztető tényezők: Az őszi lehalászások idején akaratlanul is jelentős zavarásnak van kitéve a madárállomány, ezért fontos hogy az esti behúzások és a reggeli kirepülések idejére is biztosítani kell a terület madárvilágának nyugalmát. Az őszi lehalászások után a tavak egy részén legalább 20 cm körüli vízszintet kell hagyni az áttelelő vagy sokáig itt tartózkodó fajok számára. A tavak feltöltésekor külön gondot okoz minden évben a víz minősége és a rendelkezésre álló vízmennyiség. A tavak feltöltését a fészkelési idő megkezdése előtt be kell fejezni, valamint a vízszintnek a fészkelési idő alatt nem szabad változnia. A nádgazdálkodás terén a legnagyobb gondot a túlzott mértékű, vagy elhúzódó aratás és a nádégetés okozza. A túlzott mértékű nádhasznosítás révén eltűnnek a területről az öreg nádak alkotta foltok, amelyek például a gémfélék számára ige fontosak a fészkeléshez. Az elhúzódó aratás és az égetés is a fészekrakások ellen hat, sőt ez utóbbi jelentős mértékű környezetszennyezéssel is jár, és mint ilyeneket feltétlenül ki kell küszöbölni a területen. A gyenge minőségű szántókat kívánatos gyeppé visszaalakítani, amit vagy gyepesítéssel, vagy a gyep természetes úton való visszatelepedésével kell mihamarabb elérni, rendszeres legeltetést és kaszálást kell biztosítani.
Az erdőgazdálkodást illetően a legnagyobb veszélyt a fészkelésre alkalmas fák számának további csökkentése okozza. A fákban szegény természetvédelmi területen legfőbb lépésnek azt kell tekinteni, hogy az erdők vágásérettségi koraként lehetőség szerint a természetes életkort kell meghatározni.
 
A Rétszilasi-tavak Természetvédelmi Terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai a 25/1996. (X. 9.) KTM rendelet alapján:
 
Pusztaegres:0178—0182, 0185—0192, 0194—0200, 0201/3, 0201/5, 0202—0204, 0206—0223, 0226, 0228—0229/1, 0230/1, 0232, 0236, 0238, 0239/2, 0245—0254, 0265—0268, 0269/2, 0270, 0277—0279 hrsz.
 
Sárbogárd:0110/2—3, 0110/5, 0110/7—11, 0959—0961, 0973, 0975—0976, 0978—0985, 0987/2, 0991—0993, 0996—0997, 01001—01002, 01004/1—2, 01005—01007 hrsz.
 
Sáregres:0137, 0139, 0164—0171, 0172/2, 0173, 0176—0179 hrsz.
 

Helyi jelentőségű védett természeti területek, értékek Fejér Megyében

A megye területén közel 4306 hektár terület áll helyi jelentőségű természeti védelem alatt. A helyi jelentőségű természetvédelmi területek létesítése az érintett települési önkormányzatok hatáskörébe tartozik. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben foglaltak alapján a helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítás esetén a helyi védetté nyilvánítást előkészítő települési önkormányzatnak meg kell keresnie az igazgatóságot, hogy kívánja-e a terület országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánítását.

Természeti Emlékek

A természetvédelmi törvény 28. § (3) bekezdése alapján: természeti emlék valamely különlegesen jelentős egyedi természeti érték, képződmény és annak védelmét szolgáló terület. A törvény 23. § (2) bekezdése alapján védett forrás, víznyelő, kunhalom, földvár természeti emléknek minősül.

 
Adony Líviai halastavak Természetvédelmi Terület
Érintett település: Adony (0392a,b, 0393, 0394, 0396, 0397, 0398, 0401, 0402, 0407-0411 hrsz.)
Területe:160 ha
Alapítás: 147/1977.(XII.23.) Fejér Megyei Tanács VB. határozat
 
Alcsútdobozi Rézhegyi-fenyves Természetvédelmi Terület
Érintett település: Alcsútdoboz,  0191/6 és 0191/7 hrsz.
Területe: 5,36 ha
Alapítás: 1995.
 
Alcsútdobozi-égeres Természetvédelmi Terület
Érintett település: Alcsútdoboz, 09017 hrsz.
Területe: 1,19ha
Alapítás: 1995
 
Alcsútdobozi jóléti erdő (Rézhegy) Természetvédelmi Terület
Érintett település: Alcsútdoboz, 0195 hrsz.
Területe: 8,81 hektár
Alapítás: 1995.
  
Alcsútdobozi Természetvédelmi Terület
Érintett település: Alcsútdoboz
Területe: 26 ha
Alapítás: 9/1995.(X.10.) Alcsútdoboz Önk. Képviselőtestület rendelete
 
Alcsútdoboz Csaplári Erdő Természetvédelmi Terület

Területe: 10 ha. Alapítás: 756/1956. OTT. határozattal, a védelem megújítva: Alcsútdoboz Település Önkormányzatának 3/2009. (III.1.) sz. rendeletével.


Alcsútdobozi Fekete dió Fasor TE
Érintett település: Alcsútdoboz, 0135 hrsz.
Alapítás: 1995

Alcsútdobozi-hársfasor TE
Érintett település: Alcsútdoboz, 042 hrsz
Alapítás: 1995

Alcsútdobozi vadgesztenye fasor TE
Érintett település: Alcsútdoboz, 081 hrsz.
Alapítás: 1995.
  
Alcsúti Platánsor és vadkörtefa TE
Érintett település: Alcsútdoboz, 0179 hrsz.
Alapítás: 1995

Alcsútdobozi Platánfa TE
Érintett település: Alcsútdoboz, 075 hrsz.
Alapítás: 1995.
 
Bicske, Batthyány-kastély parkja
Érintett település: Bicske, 1896/1 hrsz.
területe: 12 ha 9391 m2
Alapítás: a 31/2011. (X. 25.) önkormányzati rendelettel
 
Csákberény Orondi-legelő és környéke Természetvédelmi Terület
Érintett település: Csákberény (0127/3, 0127/4a,b, 0127/5,6a,b,c,d,f,h,j,g. 0128a,b,c hrsz.)
Terület: 40,2 ha
alapítás: 1998.
 
Csákvári Kastélypark Természetvédelmi Terület
Érintett település: Csákvár, 193-197, 214/1,5,6a,b,c,d,f,g,h,j,k,l,m,n hrsz.
Terület: 85 ha
Alapítás: 15/1993. Csákvár Nagyközség Önkormányzatának rendelete
 
Észak-Vértesi Természetvédelmi Terület
Érintett települések: Gánt, Szár, (KEM: Szárliget, Tatabánya, Vértessomló, Várgesztes)
Terület: 1692 ha (összesen:6500)
1994-ben 6 önkormányzat önálló rendelete
 
Csókakői Jordán-parkerdő Természetvédelmi Terület
Érintett település: Csókakő, Csákberény
Terület: 20 ha
Alapítás: 668/1992.(IX.21.) Önkormányzat határozata
 
Dégi Festetics-kastélypark Természetvédelmi Terület

Területe: 286,8 ha, alapítás: 12/2011. (IX. 28.) Önkormányzati rendelet

 
Dunaújvárosi gyurgyalag-fészkelőtelep Természetvédelmi Terület
Érintett település: Dunaújváros, 372/18
Területe: 8,33 ha
Alapítás: 2004.
 
Dunaújvárosi-hársfák TE
(szelestei ezüsthárs, kislevelű hárs)
Érintett település: Dunaújváros 313 hrsz.
Alapítás: 2004.
 
Dunaújvárosi-magaskőris TE
Érintett település: Dunaújváros, 162 hrsz.
Alapítás: 2004.
 
Dunaújvárosi-mezeiszilfák TE (2 pld.)
Érintett település: Dunaújváros, 200/4 hrsz.
Alapítás: 2004.
 
Dunaújvárosi-mocsárciprusok TE (5 pld.)
Érintett település: Dunaújváros, 3350/1
Alapítás: 2004.
 
Dunaújvárosi vadkörte TE
Érintett település: Dunaújváros, 202/1
Alapítás: 2004.

Dunaújvárosi 100 éves kocsányos tölgyek TE (3 pld.)
Érintett település: Dunaújváros, 3355 hrsz.
Alapítás: 2004.

Dunaújvárosi amúri parásfák TE
Érintett település: Dunaújváros, 196/1 hrsz.
Alapítás: 2004.
 
Dunaújvárosi-fehéreperfa TE
Érintett település: Dunaújváros, 179 hrsz.
Alapítás: 2004.
 
(Dunaújváros) Gorkij-udvar fái TE (platán, hárs, nyár, ostorfa)
Érintett település: Dunaújváros 123/1 hrsz
Alapítás: 2004.
 
(Dunaújváros) Baracsi úti arborétum Természetvédelmi Terület
Érintett település: Dunaújváros, 663/19 hrsz.
Területe:1,57 hektár
Alapítás: 2004.
 
(Dunaújváros) Bartók téri kocsányos tölgyek TE (2 pld.)
Érintett település: Dunaújváros, 165 hrsz.
Alapítás: 2004.
 
(Dunaújváros) Május 1. utcai juharok  TE
(6 pld. Schwedler vérjuhar, 2 pld. mezei juhar)
Érintett település: Dunaújváros, 163/1 hrsz.
Alapítás: 2004.
 
(Dunaújváros) Kőműves utcai kocsányos tölgyek TE
Érintett település: Dunaújváros, 132/1 hrsz.
Alapítás: 2004.
 
(Dunaújváros) Petőfi liget kocsányos tölgyei TE
Érintett település: Dunaújváros, 157 hrsz.
Alapítás: 2004.

(Dunaújváros) Vasmű úti fák, fasorok (páfrányfenyő, platán fasor TE
(39 pld.), pirosvirágú galagonya, kaukázusi szárnyasdió, krími hárs, magnólialevelű magyal)
Érintett település: Dunaújváros, 179 hrsz.
Alapítás: 2004.
 
Etyek, Bicskei közút menti vadgesztenye fasor TE
Érintett település: 0172 hrsz.
Alapítás: 2006.
 
Etyek, Boti laktanya menti vadgesztenye fasor TE
Érintett település: 0247 hrsz.
Alapítás: 2006.
 
Etyek, Clementin majori út menti vadgesztenye fasor TE
Érintett település: 0163 hrsz.
Alapítás: 2006.
 
Etyek, Csicsaki út menti vadgesztenye fasor TE
Érintett település: 0237 hrsz.
Alapítás: 2006.

Etyeki Természetvédelmi Terület
Érintett település: Etyek 0133, 0135/1, 0142/6 hrsz.
Alapítás: 2006.
 
Fehérvárcsurgói Kastélypark Természetvédelmi Terület
Érintett település: Fehérvárcsurgó, 023/5, 023/5, 615/1 hrsz
Területe: 44 ha
Alapítás: 114/1976.(VII.28.) Fejér Megyei Tanács VB. határozat
 
Fehérvárcsurgói Gaja-szurdok Természetvédelmi Terület
Érintett település: Fehérvárcsurgó 028-031, 033-034, 043, 045, 047, 048, 049 hrsz.
Területe: 130 ha.
Alapítás: 1405/1954. OTT. határozat
 
Isztimér Burok-völgyi Természetvédelmi Terület
Érintett település: Isztimér 0100-0112 hrsz, 027/1, 028/1-2, 029-035, 036/1-2, 037, 038, 059a-b, 061-099 hrsz.
Terület: 1260 ha.
12/1995.(XII.1.) Önkormányzat rendelete
 
Kápolnásnyék Vörösmarty Emlékmúzeum Parkja Természetvédelmi Terület
Érintett település: Kápolnyásnyék 057a,b,c hrsz
Területe: 1 ha
1076/1980. Fejér Megyei Tanács VB. határozat. Megújítva: Kápolnásnyék Önkormányzatának a 11/2007. (XI. 28.) sz. rendeletével.
 
Kőszárhegy, Szárhegy Természetvédelmi Terület
Érintett település: Kőszárhegy 035/34,35, 037-040, 041/4 hrsz.
Terület: 17,8 ha
Alapítás: 7/2006. (III. 10.) Kőszárhegy ÖK rendelete
 
Magyaralmás, Tóhely-domb Természetvédelmi Terület
Érintett település: Magyaralmás 08/5a,b,c,d,f,g,h hrsz.
Terüet: 21 ha
Alapítás: 12/1999.(VI.25.) Önkormányzat rendelete
 
Mezőszilasi helyi védett terület
Érintett település: Mezőszilas
Terület:486,5 ha
Alapítás: 2005.
 
Mezőszilasi védett fák, fasorok TE
Érintett település: Mezőszilas
Alapítás: 2005.
 
Mór, Móri-víz és környéke Természetvédelmi Terület
Érintett település: Mór
Terület: 120,24 hektár
Alapítás: 2009-ben, a 34/2009. (XII. 27.) Mór Önkormányzata rendelettel
 
Mór, Vajai-forrás környéke Természetvédelmi Terület
Érintett település: Mór 0167b hrsz.
Terület: 0,85 hektár
Alapítás: 2009-ben, a 35/2009. (XII. 27.) Mór Önkormányzata rendelettel
 
Nádasdladányi Kastélypark Természetvédelmi Terület
Érintett település: Nádasdladány 2266/2 hrsz.
Terület: 20 ha
Alapítás: 8/1975. OTvH. határozat, módosítva: 18/1977. OTvH. határozat
 
Pákozdi gyurgyalag-telep Természetvédelmi Terület
Érintett település: Pákozd
Területe: 2 ha
Alapítás: 1668/1966.OTvH. határozat
 
Pázmándi Kvarcitsziklák Természetvédelmi Terület
Érintett település: Pázmánd 0253, 0257 hrsz.
Területe: 13 ha
Alapítás: 167/1978.(XI.15.) Fejér Megyei Tanács VB. határozata. A védelem megújítása: Pázmánd Község Önkormányzata 16/2007. (XII. 01) sz. rendeletével.
 
Pázmándi-Stáció Természetvédelmi Terület
Érintett település: Pázmánd 1171, 1172 hrsz.
Területe: 10,49 hektár
Alapítás: 2009.
  
Pusztaszabolcsi-kastélykert Természetvédelmi Terület
Érintett település: Pusztaszabolcs 048 hrsz
Területe: 6,24 hektár
Alapítás: 2001.
 
Rácalmási Dunaág Természetvédelmi Terület
Érintett település: Rácalmás
Terület: 138,5 ha
Alapítás: 7/2005. (III. 11.) Rácalmás Önkormányzat rendelete
 
Rácalmás Jankovich kúria Természetvédelmi Terület
Érintett település: Rácalmás
Terület: 4 ha
Alapítás: 7/2005. (III. 11.) Rácalmás Önkormányzat rendelete
 
Soponyai Kastélypark Természetvédelmi Terület
Érintett település: Soponya
Területe: 37 ha
Alapítás: 90/1978.(XII.12.) Fejér Megyei Tanács VB. határozat
 
Sárszentmihályi Kastélypark Természetvédelmi Terület
Érintett település: Sárszentmihály 204/3 hrsz.
Területe: 25 ha
Alapítás: 21/1977.(II.23.) Fejér Megyei Tanács VB. határozat
 
Sárosd fái és védett területe
Érintett település: Sárosd
Alapítás: 17/2004. (X. 15.) Sárosd Önkormányzat rendelete
 
Sukorói "Gyapjaszsák" Természetvédelmi Terület
Érintett település: Sukoró 02/14, 04, 06/1, 06/3a hrsz.
Területe: 2 ha
Alapítás: 17/1975.(II.26.) Fejér Megyei Tanács VB. határozatával, megújítva: 2011.
 
(Sukoró) Meleghegyi gránitsziklák Természetvédelmi Terület
Érintett település: Sukoró 062, 063/2 hrsz.
Területe: 285,3 ha
Alapítás: 688/1951.OTT. határozat, megújítva: 2011.
 
Szabadbattyányi Cifra-kert Természetvédelmi Terület
Érintett település: Szabadbattyány, 1335/1-3  hrsz.
Területe: 7 ha
Alapítás: 183/1978.(XII.19.) Fejér Megyei Tanács VB. határozat. A védettség megújítása: Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata 12/2007. (X. 30.) rendeletével.
 
Szár Sósi-ér Természetvédelmi Terület
Érintett település: Szár 026, 03, 033a, 034, 037, 06/1,2,3a,3b, 07, 08/2, 09/1,2,3 hrsz.
Terület: 88 ha
Alapítás: 7/2003. Szár Önkormányzat határozata
 
Szár Ürge-hegy Természetvédelmi Terület
Érintett település: Szár
Terület: 103 ha
Alapítás: 7/2003. Szár Önkormányzat határozata
 
Szár Szálláskút-puszta Természetvédelmi Terület
Érintett település: Szár
Terület: 18 ha
Alapítás: 7/2003. Szár Önkormányzat határozata
 
Székesfehérvár megyei jogú város védett fái, fasorai
Érintett település: Székesfehérvár 
Alapítás: 1/1988. Fejér Megyei Tanács VB. rendelet, mód: 30/1992.(XI.26.) Szfv. Megyei jogú város Önk. rendeletével
 
Székesfehérvár Máriamajori-erdő és Nagy-völgy Természetvédelmi Terület
Érintett terület: Székesfehérvár
Terület:
 
 
Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzatának rendeletével.
 
Székesfehérvári Sós-tó Természetvédelmi Terület
Érintett település: Székesfehérvár
Terület: 93 ha
Alapítás: 37/2002. (XII. 30.) Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzatának rendelete
 
(Székesfehérvár) Csalapusztai tájképi kert Természetvédelmi Terület
Érintett település: Székesfehérvár, 020145/3, 020149/1,3,4a, 020151/2,3 hrsz.
Területe: 31 ha
Alapítás: 3/1983. Fejér Megyei Tanács VB. határozat. A védelem megújítása: Székesfehérvár MJV Önkormányzata 30/1992. (XI.26.) sz. rendeletével.
 
(Székesfehérvár) Aplitbánya Geológiai Rétegsor -Természeti Emlék
Érintett település: Székesfehérvár 020259/2a,b hrsz.
Terület: 5 ha
35/2000.(XI.22.) Szfv. Megyei Jog Város Önk. rendelete
 
Soponyai Bagolyfű TT
Érintett település: Soponya
Terület: 2 ha
Alapítás: 5/2008. (IV. 1.) Soponya Önkormányzat rendelete
  
Tabajdi Alsó-Felső Rét Természetvédelmi Terület
Érintett település: Tabajd
Terület: 168,08 hektár
Alapítás: 14/2002. (VII. 05.) Tabajd Önkormányzat rendelet

Tabajdi-Kásafőző Természetvédelmi Terület
Érintett település: Tabajd
Terület: 87 hektár
Alapítás: 2002.
 
Vereb, Cseresznye fasor TE
Érintett település: Vereb 027 hrsz
Alapítás: 2010.
 
Vereb, Gesztenye fasor TE
Érintett település: Vereb 580/15 hrsz.
Alapítás: 2010.
 
Vereb, Madár cseresznyés út TE
Érintett település: Vereb 037 hrsz.
Alapítás: 2010.

Vértesacsai-platánsor TE
Érintett település: Vértesacsa 0141 hrsz.
Alapítás: 2007.
 
 
Fejér Megye helyi jelentőségű védett természeti területeinek főbb jellemzői
 
Alcsúti gyertyános Természetvédelmi Terület
A Magyarországon természetes környezetben csak két helyen előforduló, egyedileg is védett keleti gyertyán állományát hivatott megőrizni a terület. A 420 db fa található a területen. A megfelelő körülményeket az erdőgazdálkodás során szükséges biztosítani. A másik dendrológiai nevezetesség hazánk legöregebb, 1830-ban ültetett, 28 méter magas, 80 méter korona-körméretű - libanoni cédrusa is teljes szépségében figyelhető meg. Kezelő: Vadex Zrt. Helyszín: 050/a. hrsz.
 
Alcsúti platánfasor Természetvédelmi Terület
A megye első védett területe az Alcsút-Etyek országút mellett található több mint 160 éves platánfasor mind esztétikai, mind dendrológiai szempontból rendkívül értékes. A fasor hossza 1302 méter. A valamikor közel 350 egyedből álló fasorból mára 220 egyed maradt meg. A meglévő egyedek állag megóvása a szükséges pótlások elvégzése a természetvédelem feladata.
 
Alcsútdobozi Természetvédelmi Terület
Az 1995-ben megtörtént védetté nyilvánítás célja a községben található értékes, idős fasorok, a tájképileg jelentős fenyvesek és a patakparti égeres erdőfolt megőrzése, fenntartása. A védett terület több kisebb foltból áll.
 
Burok-völgyi Természetvédelmi Terület
Isztimér Önkormányzata 1995-ben nyilvánította védetté a mintegy 1300 ha nagyságú területet. Ritka növény- és állatfajok jellemzik az erdőrezervátum területét - eddig 63 védett és 2 fokozottan védett növényfaj, illetve több mint 140 védett és 15 fokozottan védett állatfaj előfordulásáról van bizonyíték (a fészkelő madárfajok közül kiemelkedő jelentőségű a parlagi sas és kerecsensólyom, fokozottan védett uhu, a kígyászölyv, a fekete gólya, valamint a kövirigó). A védett terület igazi értékét azonban nemcsak az jelzi, hogy mennyi ritkaság található itt, hanem a Magyarországon talán egyedülálló ősállapotban lévő természetes erdő (erdőrezervátum), melyben a természet regenerációs folyamatai tanulmányozhatók.
 
Sajátos növényzetének kialakulásában fontos szerepet játszott a dolomit, melyen speciális növénytársulások alakultak ki (elegyes karszterdők, cserszömörcés bokorerdők, zárt dolomit sziklagyepek stb.), amelyek ritka, a jégkorszakok idejéből visszamaradt növényeket is rejtenek. A völgytalpat és a völgyoldalak alsó régióját egy rendkívül vegyes faállományú szurdokerdő borítja. A völgy peremén a kiugró sziklákon nyílt és zárt dolomit sziklagyepek alakultak ki. A szurdokvölgy egyedülálló geológiai értéket képvisel. Annak ellenére, hogy a dolomit kőzetben általában ritkán alakulnak ki barlangok, a területen mégis nagy számban találhatók.
 
Csákvári Kastélypark Természetvédelmi Terület
A védett terület Csákvár község belterületén helyezkedik el, a Szanatórium kertjének kivételével szabadon látogatható. A volt Esterházy-kastély parkjának, a Szanatórium kertjének meg rzése kerttörténeti, tájképi szempontból kívánatos. A terület fontos közparkja a községnek és e mellett több tömegesen el forduló védett orchidea faj él helyének megőrzését is biztosítja.
 
Csákberény - Orondi legelő és környéke
Csákberény Önkormányzata 1998-ban nyilvánította védetté 51 ha-on. Valaha ezek az egybefüggő, de legalábbis a jelenleginél jóval nagyobb kiterjedésű sík és dombvidéki füves élőhelyek nyújtottak otthont számos, mára nagyon megritkult élőlénynek, életközösségnek (ürgés legelő, homoki és löszgyepek, tatárjuharos lösztölgyes stb.). A terület egyik legfőbb értéke, hogy az egyébként dolomit és mészkő alapkőzetű környékben szigetszerűen helyezkedik el egy szilikát kavicskúp, amelynek nyílt szilikát sziklagyep növényzete eltér a Vértesben megszokottól. A gyepen élő ürgekolónia a parlagi sasnak, a hüllők a kígyászölyveknek, a nagy testű rovarok pedig a kabasólyom zsákmányállatai.
 
Csókakői Jordán-parkerdő Természetvédelmi Terület
A terület védelmének célja a község belterületének szomszédságában található természetes jellegű erdőterület és a kísérő növényzet megóvása a falu közössége számára. A terület kedvelt pihenőterület, a rekreációt szolgálja.
 
Dégi Bozót-patak völgye Természetvédelmi Terület
A védett terület szervesen csatlakozik a község másik védett területéhez, a dégi kastélyparkhoz, azzal egy egységet képez. Feladata a patak völgyét kísérő természetes erdőtársulások megőrzése, az ott előforduló védett növény- és állatfajok életkörülményeinek biztosítása (fűz-nyár ligeterdők, keményfás ligeterdők, mocsárrétek, löszpusztagyep-maradványok).
 
Dégi kastélypark Természetvédelmi Terület
A kastélypark a műemléki védelem alatt álló kastély természeti környezetét biztosítja. Tájképi értéke mellett az idős fák megőrzése a feladata.
 
Észak-Vértes Természetvédelmi Terület
A Fejér megyei Szár, Gánt, valamint a Komárom-Esztergom megyei Szárliget, Tatabánya, Várgesztes, Vértessomló települések területére terjed ki az 1994-ben, 6500 ha-on létrehozott TT. A területen kiemelkedő értéket képviselnek a különböző sziklagyep társulások, lejtősztyeppek, karsztbokorerdők, jelentős a cseres-tölgyes, gyertyános-tölgyes és bükkös állománya is. A területén több mint 60 védett növényfaj előfordulása bizonyított. Gazdag állatvilágából kiemelkedő a madárfauna, több mint 80 madárfaj költ itt, köztük számos fokozottan védett faj is fészkel, pl. fekete gólya, parlagi sas, kígyászölyv, kerecsensólyom, gyöngybagoly, kuvik, gyurgyalag, kövirigó.
 
Fehérvárcsurgói Gaja-szurdok Természetvédelmi Terület
A Bakony egyik legszebb tájrészlete a Gaja-patak által kialakított szurdokvölgy ma már csak tájképi és geológiai értékekkel bír. A védetté nyilvánításkor parkerdő jellegű, a jellemző növénytársulások jelentős része eltűnt vagy degradálódott, merty a terület vadaskert lett és a mesterségesen feldúsított vadállomány komoly károkat okozott a növényzetben. Jelentősebb javulás csak a vadaskert esetleges megszűnése után várható.
 
Fehérvárcsurgói kastélypark Természetvédelmi Terület
Az elmúlt évekig az előző területhez hasonló állapotok jellemezték a kastélyparkot. A megkezdett felújítások eredményeként a még meglévő öreg értékes fák kiszabadultak az ápolatlanságból. Remélhető, hogy a felújítás során a valamikori park a rá jellemző tájképi arculatát teljesen visszanyeri.
 
Isztimér - Burok-völgyi Őserdő Természetvédelmi Terület
Isztimér Önkormányzata 1995-ben nyilvánította védetté a mintegy 1300 ha nagyságú területet. Ritka növény- és állatfajok jellemzik az erdőrezervátum területét. A fészkelő madárfajok közül kiemelkedő jelentőségű a vértesi parlagi sas és kerecsensólyom populációval összefüggő itteni állomány. A fokozottan védett madárfajok közül fészkel itt a legnagyobb bagolyfajunk az uhu, a táplálékspecialista kígyászölyv, a fekete gólya, valamint a kövirigó. A völgytalpat és a völgyoldalak alsó régióját egy rendkívül vegyes faállományú szurdokerdő borítja. A völgy peremén a kiugró sziklákon nyílt és zárt dolomit sziklagyepek alakultak ki. A szurdokvölgy egyedülálló geológiai értéket képvisel. A területen nagy számban találhatók barlangok.
 
Kápolnásnyék - Vörösmarty emlékmúzeum parkja Természetvédelmi Terület
A védetté nyilvánítás célja a Kápolnásnyéken található és műemlékileg védett Vörösmarty-ház környezetének oltalom alá helyezésével a műemléki környezet biztosítása, az értékes növényzet megőrzése. Helyrajzi szám: 57. Kezelő: Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága.
 
Líviai halastavak Természetvédelmi Terület
A Mezőföld és a Duna találkozásánál kialakított halastó rendszer fontos szerepet tölt be a vízi madarak életében. Pihenőhelye és egyben fészkelőhelye a Duna és a Velencei-tó között mozgó madaraknak. Sajnos mára felszámolódott a védetté nyilvánításkor még meglévő nagy kócsag kolóniái. Ennek egyértelműen az emberi zavarás az oka.
A tavak melletti gyepeken nagy tömegben fordul el a védett mocsári kosbor.
 

Magyaralmás - Tóhely-domb és környéke

Magyaralmás Önkormányzata 1998-ban nyilvánította védetté. A községhatárban az egyik legszebb természetközeli sziklagyep található. A területen uralkodó a dolomit és a lösz, ezt jelzik a selymes boglárka, árvalányhaj és len fajok. A területen együttesen van jelen a dolomit sziklagyepekre jellemző ezüst aszott és a homokos löszös területeket kedvelő szalmagyopár. A dolomit sziklagyepek jellemző tavaszi virágözöne még az erdőtelepítés és a környező területek degradáló hatásai ellenére is élvezhető e kis maradványélőhelyen.
 
Pákozdi gyurgyalagtelep Természetvédelmi Terület
 
A védett terület kialakítása kizárólag az akkor itt - az országban egyedülállóan - nagytömegben fészkelő, fokozottan védett gyurgyalagok élőhelyének megőrzését szolgálta. Sajnos néhány év alatt a tömegesen megjelen fotósok, filmesek az állatok rendszeres, folyamatos zavarásával a telepet gyakorlatilag szétzavarták.
 
Pázmándi Kvarcit sziklák Természetvédelmi Terület
A védetté nyilvánítás célja a Velencei-hegység keleti peremén elhelyezkedő, a gránitban lezajlott vulkáni utótevékenység nyomán létrejött kovásodott andezit agglomerátumok és a területen megnyitott kőbányákban tanulmányozható felső-pannóniai meredek abráziós part megőrzése volt. A hegy felső és keleti régiójában még többé-kevésbé érintetlenül megmaradt a jellemző növényzet is. Védett fajai közül kiemelhető a molyhos madárbirs. Helyszín: Pázmánd 0253, 0257 hrsz.
Tóhely-domb és környéke TT- Magyaralmás
-A 21 ha területet Magyaralmás Önkormányzata 1998-ban nyilvánította védetté. A községhatárban az egyik legszebb természetközeli sziklagyep található itt. A dolomit és lösz jellemző a területre, amire a selymes boglárka, árvalányhaj és len fajok is utalnak. A területen együttesen van jelen a dolomit sziklagyepekre jellemző ezüst aszott és a homokos löszös területeket kedvelő szalmagyopár. A dolomit sziklagyepek jellemző tavaszi virágözöne még az erdőtelepítés és a környező területek degradáló hatásai ellenére is jellemző.
 
Soponyai kastélypark Természetvédelmi Terület
A kastélypark amellett, hogy kertépítészeti emlék, tájképileg hozzátartozik a község arculatához. A parkban, nagy tömegben virít az első tavaszi védett növényünk a téltemető. A korábban gyermekvárost magába foglaló kastélypark hasznosítása - a további fenntartás érdekében - sűrgető feladat.
 
Sárszentmihályi kastélypark Természetvédelmi Terület
Ez a védett terület jó példája a gazdátlanul hagyott, szakmai felügyelet nélkül maradt védett területek leromlásának. Mára a park régi formája, az értékes faállomány nagy része eltűnt, elpusztult.
 
Nádasdladányi kastélypark Természetvédelmi Terület
A megyei egyik legszebb kastélyparkja az utóbbi évekig az enyészet martaléka volt. A kastély helyreállítása során nagy súlyt helyeznek az eredetivel megegyező szerkezetű, struktúrájú park kialakítására is.
 
Szabadbattyányi Cifrakert Természetvédelmi Terület
A védetté nyilvánítás célja: a község belterületén a Sárvíz és a Malom-csatorna által közrefogott "Cifrakert" elnevezésű terület értékének megőrzése, fenntartása, az eddig bekövetkezett károsodás csökkentse, megszüntetése, a jelen és jövő nemzedék számára történő megőrzése és tervszerű fenntartása, fokozott védelme, a dendrológiai és esztétikai értéket képviselő fafajok (évszázados platánok), cserjék, egyéb növények védelme. A kertben 42 jelentős platánfa van, melyek közül 4 törzskörmérete 8 méter feletti, több kora 250 év feletti, ritka természeti egységet képviselnek. A TT kezelője: Jövőnk a Falu Alapítvány. A terület teljes mérete: 7 ha, 9168 m2 (ebből a 1335/1 hrsz-ú, 4 ha terület közpark, a 1335/2 hrsz-ú 1 ha terület tó, a 1335/3 hrszú 2 ha terület szintén közpark).
 
Székesfehérvár - Csalapusztai tájképi kert Természetvédelmi Terület
A védetté nyilvánítás célja a kastélyparkban fellelhető idő s, őshonos maradványfák, a kertépítészeti emlékek védelme, megóvása, és ezzel a műemlékileg védett Csalai-kastély megfelel környezetének fenntartása.
 
Székesfehérvári Sós-tó Természetvédelmi Terület
A 2002-ben létesült TT a város déli belterületén helyezkedik el. Természetföldrajzi szempontból három eltérő arculatú táj határán fekszik: nyugatról a fiatal süllyedékű, mocsaras Sárrét, délről az Észak-Mezőföld homokos, löszös háta, északkeletről a Vértes hegylábfelszíne határolja. A terület legnagyobb kiterjedésű élőhelyfoltjait a nádasok alkotják, amelyek a töltéssel kettéválasztott Sós-tó területén helyezkednek el. A nádasok szegélyében mocsárrét állományok fordulnak elő, melyek védett növényfaja a mocsári kosbor. A terület déli peremén pionír homokpuszta, valamint zárt sztyepprét mozaikok találhatók a homokbányászat által érintett mélyebb foltokban lápréti fajokkal, amelyek kimagasló botanikai értéket képviselnek.
Az ornitológiai vizsgálatok több mint 70 többé-kevésbé rendszeresen fészkelő madárfaj jelenlétét bizonyították. Közülük kiemelkedik a fokozottan védett gyurgyalag és cigányréce előfordulása. A terület szervesen kapcsolódik az országos védelem alatt álló Székesfehérvári Homokbánya Természetvédelmi Területhez.
 
Székesfehérvár - Aplitbánya geológiai rétegsor földtani alapszelvény Természeti Emlék
Székesfehérvár MJV 2000-ben helyezte természetvédelmi oltalom alá helyi jelentőségű természeti emlékként a Székesfehérvár külterületén, a volt Aranybulla-kőfejtő, vagy Aplitbánya néven ismert, felhagyott külszíni fejtés északi falán található geológiai feltárást. A képződmény 20-22 méter széles, 7 méter magas, : 0,3-0,5 ha kiterjedésű. A védetté nyilvánítás indoka: a kőzet egyedülálló képződési típusa miatt a jelen és a jövő nemzedékek számára történő megőrzése. Pontos elhelyezkedése: 020259/2 "a", közvetlen környezete: 020259/2 "b", tágabb környezete: 20259/1, 020258/1, 020258/2 hrsz-ú területek. A védetté nyilvánítás céljai: a TE fennmaradásának biztosítása, jelenlegi állapotának javítása, a nagy értékű földtani alapszelvény környezetének méltó rendezése, a település lakossága számára kirándulási, pihenési és ismeretterjesztési lehetőség biztosítása, a védett természeti emlék sérelme nélkül; az ifjúságnevelési és oktatási alapfeladatok ellátásához, valamint a szakmai oktatás, kutatás, továbbképzés számára bemutatóhely biztosítása; a területre vonatkozó településfejlesztési és egyéb célok kitűzésénél és a tervezés során a természetvédelem érdekeinek biztosítása.
 
Székesfehérvár Máriamajori-erdő és Nagy-völgy Természetvédelmi Terület
 
A védett terület nevében szereplő két név egymással érintkező erdőket takar. A meredek löszvölgyeken, löszlejtőkön növő Máriamajori-erdő több kilométeren át húzódik észak-déli irányban, majd déli végén találkozik a kelet-nyugati irányú, jellemzően északra néző lejtőjű Nagy-völggyel. A Nagy-völgy keleti vége már nagyon közel van a Pátkai-víztározóhoz.
Az erdők fő fája a molyhos tölgy (Quercus pubescens) és a csertölgy (Q. cerris), de gyakori a mezei juhar (Acer campestre), a tatárjuhar (Acer tataricum) és a virágos kőris (Fraxinus ornus), illetve igen gazdag a cserjeszint (galagonya, csíkos kecskerágó, ostorménbangita, stb.). A lösztölgyesek jellegzetessége, hogy a lombkorona nem teljesen zárt, vannak kisebb tisztások, ahol igen gazdag a növényzet. Kora tavasszal, lombfakadás előtt nyílik a kisvirágú hunyor (Helleborus dumetorum), majd a békakonty (Listera ovata) nevű orchidea. Jellegzetes lösznövények erdőszélen, tisztásokon, megmaradt gyepfoltokon nőnek, például a gumós macskahere (Phlomis tuberosa), a bíboros kosbor (Orchis purpurea) vagy a tarka nőszirom (Iris variegata).
Az évszázados tölgyerdőben nagyon sokféle állatfaj él. Jellegzetes védett ízeltlábú a szarvasbogár (Lucanus cervus), de védettek a fészeképítő vörös- és feketehangyák fészkei is. A látótávolságban levő Vértes közelségének köszönhető egy hegyvidéki védett rovar, a havasi cincér (Rosalia alpina) itteni felbukkanása. Az erdei énekesmadarak igen nagy számban élnek a fák között, például csuszka (Sitta europaea), énekes rigó (Turdus philomelos) vagy holló (Corvus corax). A ragadozók közül egy időben a fokozottan védett darázsölyv (Pernis apivorus) is a Nagy-völgy lakója volt, az egerészölyv (Buteo buteo) ma is jellemző faj. Vonuláskor még a halászsas (Pandion haliaetus) is felbukkan, hogy a háborítatlan erdő valamelyik öreg fáján éjszakázzon.
 
Természetvédelmi feladatok:
A Máriamajori-erdőben és a Nagy-völgyben elsősorban az erdőket kell megóvni. Külön kezelendő egy alig néhány hektáros darab, a zárt lösztölgyes, amely a katonai objektumok véderdejeként legalább 70 éve érintetlen. Ezt a holtfákkal és természetes újulattal teli, a tölgyes ősi erejét árasztó erdőfoltot feltétlenül erdőművelésből kivont erdőrezervátummá kell nyilvánítani! A védett terület üzemtervezett erdeiben szálaló művelést kell folytatni, maradnia kell hagyásfáknak és természetesen az újratelepítés is csak tölgyekkel és elegyeikkel elképzelhető.
Sajnos a védett erdőkben sok helyen előretörtek azok az idegenhonos növények, amelyek az országban mindenütt nagy veszélyt jelentenek az ősi élőhelyekre: a fásszárúak közül a telepített akác mellett a mirigyes bálványfa és az ostorfa érdemel említést, míg a lágyszárúak közül a kanadai aranyvessző. Ezek visszaszorítása nehéz, de szükséges feladat annak érdekében, hogy megóvjuk a lösztölgyesek értékes növényvilágát.
(adatforrás: varosgondnoksag.hu)
 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város védett fái, fasorai
A rendeletekkel védetté nyilvánított egyedi fák és fasorok megőrzése esztétikai, dendrológiai szempontból kívánatos. Több egyed kora, illetve mérete országos szinten is kiemelkedő.
 
Sukorói "Gyapjaszsák" Természetvédelmi Terület
A védetté nyilvánítás célja a belterület közvetlen határában fellelhető, a gránit mállása során képződött "kocka" alakú képződmények megóvása volt.
A védetté nyilvánításkor meghatározott feladatok közül sok a mai napig nem került végrehajtásra. A település szélén elhelyezkedő védett területen az utóbbi években egyre nagyobb mennyiségű kommunális szemét halmozódik fel.
 
Meleghegyi gránitsziklák Természetvédelmi Terület
Fő cél a hegység jellegzetes gránit alakzatainak megőrzése. A hegység jellemző alapkőzete a gránit az egyes természetvédelmi területeken a különböző utóhatások és a változó kémiai összetételnek köszönhet en különböző formákban jelenik meg, így az egyes területek mégis önálló természeti értéket képviselnek.
 
Szár - Sósi-ér Természetvédelmi Terület
A helyi jelentőségű, 88 ha kiterjedésű természetvédelmi területet Szár Község Önkormányzata 2003-ban hozta létre. A település következő területeit foglalja magába: a 026, 03, 033a, 034, 037, 06/1,2,3a,3b, 07, 08/2, 09/1,2,3 hrsz-ú területek.
 
Szár - Ürge-hegy Természetvédelmi Terület
A helyi jelentőségű, 103 ha kiterjedésű természetvédelmi területet Szár Község Önkormányzata 2003-ban alapította, a település következő területeit érinti: 020/1 A, 020/1 B, 020/1 C, 020/1 D, 020/1 F, 020/1 G, 020/1 H, 020/1 J hrsz-ú területek.

Szár - Szálláskút-puszta Természetvédelmi Terület

A 18 ha kiterjedésű, helyi jelentőségű természetvédelmi területet Szár Község Önkormányzata 2003-ban hozta létre, a település következő területeit foglalja magába: 063/3, 063/4, 063/5, 063/6, 063/7, 063/8 hrsz-ú területek.

 

Fokozottan érzékeny természeti területek

A védett természeti területeken belül az alapító okiratokban kijelölésre kerültek annak legértékesebb, legérzékenyebb, fokozott védelmet igénylő területei.
Fokozottan érzékeny természeti területek közé sorolhatók a fokozottan védett területek, erdőrezervátumok és a Ramsari területek. Jelentős részük a tájvédelmi körzeteken belül helyezkedik el, de két országos és egy helyi védett területet is érintenek.
A megye területén ezek az alábbiak:
 
Fokozottan védett területek
Vértesi Tájvédelmi Körzet területén 1255 ha
Sárréti Tájvédelmi Körzet területén 419 ha
Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet területén 157 ha
Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet területén 437 ha
Keleti-Bakony Tájvédelmi Körzet területén 128 ha
Velencei-tavi Madárrezervátum TT 420 ha (tervezett 215 ha)
Dinnyési-Fertő TT 539 ha
 
Erdőrezervátumok
Keleti-Bakony Tájvédelmi Körzet területén 426 ha
Vértesi Tájvédelmi Körzet területén 200 ha
 
Nemzetközi jelentőségű vadvízek
Velencei-tavi Madárrezervátum TT 420 ha
Dinnyési-Fertő TT 539 ha
Rétszilasi-halastavak TT 1495 ha
 

Érzékeny Természeti Területek és Magas Természeti Értékű Területek (ÉTT és MTÉT)

Az MTÉT program célja, hogy a fokozott környezeti sérülékenységgel jellemezhető táj védett természeti értékei a gazdálkodási gyakorlatba illeszthető önkéntes vállalások révén megőrizze, s a természetkímélő módszerek alkalmazását támogassa.

Az ÚMVP zonális természetvédelmi célprogramjai olyan konkrétan lehatárolt, ún. Magas Természeti Értékű Területeken támogatják a gazdákat a természetkímélő gazdálkodási módok kialakításában és fenntartásában, ahol a mezőgazdasági hasznosítás folytatása különösen fontos feltétele az élővilág, a tájkép valamint az épített és történeti értékek hosszú távú megőrzésének. Ennek érdekében olyan gazdálkodási előírásokat, csomagokat fogalmaz meg, amelyek önkéntes vállalásáért és teljesítéséért területalapú, vissza nem térítendő kifizetés illeti meg a gazdálkodót. A kifizetés nagysága arányos a választott előíráscsomag összetettségével, várható környezeti, valamint a termelés gazdasági eredményét befolyásoló hatásával. A 2002-ben kísérleti jelleggel 11 modellterületen indult ÉTT program, 2004-ben- a MePAR rendszerben már szereplő- 15 mintaterületen folytatódott. 2009-től- az időközben elvégzett felülvizsgálat alapján- további tíz területen, összesen 25 kijelölt helyen indult újra, MTÉT (Magas Természeti Értékű Területek) néven a program.

A jelentős területi növekedés mellett a program 2009. évi meghirdetésének egyik új eleme a belső zónarendszerek kialakítása (minden egyes Magas Természeti Értékű Terület további A, B, és C zónára tagolódik, mely meghatározza, hogy a gazdálkodó mely célprogramok igénylésére jogosult, valamint hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a gazdálkodó hány pontot szerezhet). A zónarendszer segítségével a különböző célprogramok a védendő fajok által valóban használt területekre koncentrálhatóak. A zónák pontozási rendszerben való megjelenítésével biztosítható, hogy a természetvédelmi szempontból kiemelten fontos területek (pl.: túzok fészkelő-, és dürgőhelyek) nagyobb biztonsággal juthassanak az agár-környezetgazdálkodási kifizetésekhez.

Fejér megyében érintett MTÉT területek:

1: Sárvíz-völgye Magas Természeti Értékű Terület

Teljes területe 29063 ha, támogatható területe 23559 ha. A Natura 2000 területek aránya 45%. A jó mezőgazdasági adottságú terület fokozott környezeti sérülékenység jellemzi, kiemelt szerepe van védett növény- és madárvilágnak. Érintett Fejér megyei települések: Aba, Alap, Alsószentiván, Cece, Csősz, Gárdony, Káloz, Sárbogárd, Sáregres, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Seregélyes, Soponya, Székesfehérvár, Tác, Vajta.

2. Zámolyi-medence Magas Természeti Értékű Terület

Teljes területe 10489 ha, támogatható terület: 9467 ha. A Natura 2000 területek aránya 39 %.
A terület páratlan és rendkívül gazdag növény- és állatvilággal rendelkezik, számos védett faj élőhelye.
Érintett települések: Bodmér, Csákberény, Csákvár, Gánt, Pátka, Szár, Vértesboglár, Zámoly.

Ramsari területek

1971. február 2-án az iráni Ramsar városában írták alá a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyekkel kapcsolatos nemzetközi szerződést. A megállapodás hivatalos neve "Egyezmény a nemzetközi jelentőségű vizes területekről, különösen, mint a vízimadarak tartózkodási helyéről". Az egyezmény értelmében vizes területnek tekintendők azok az akár természetes, akár mesterséges, állandó vagy ideiglenes mocsaras, ingoványos, tőzeglápos vagy vízi területek, amelyeknek vize álló, áramló, édes, félédes, sós, ideértve azokat a tengervíz-területeket is, amelyek mélysége apálykor nem haladja meg a hat métert, valamint az időszakosan kiszáradó szikes tavak. Az egyezményhez csatlakozó országnak gondoskodniuk kell arról, hogy a Ramsari listára bejelentett terület ökológiai jellege fennmaradjon. Az egyezmény 1975-ben lépett hatályba, melyhez Magyarország 1979-ben csatlakozott és jelenleg 23 nemzetközi jelentőségű vizes élőhellyel szerepel a ramsari listán.

 Fejér megyében levő Ramsari területek: 

1.    Rétszilasi halastavak

Az 1508 hektáros terület 1997 április 30 - ától szerepel a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek jegyzékén. A terület 18 különálló halastóból áll, melyek körül nádasok alakultak ki. A tavak konkrét területe 805 hektár, a többit a körülötte lévő vizes élőhelyek, nádasok, nedves rétek, legelők, és bokorfüzesek teszik ki.

 

2.    Velencei - tó és Dinnyési - Fertő:

A Fejér megyében található két vizes élőhely 965 hektáros összterülete 1979 óta szerepel a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek listáján. 

Fontos Madárélőhelyek (IBA: Importand Bird Areas)

 A Fontos Madárélőhelyek (IBA-területek) a madarak élete szempontjából kulcsfontosságú fészkelő-, táplálkozó- vagy pihenőterületek, amelyek megfelelő védelem, a természetvédelmi szempontokon alapuló hasznosítás esetén biztosíthatják a Föld vadon élő madárvilágának fennmaradását. Magyarországon jelenleg 54 Fontos Madárélőhely található, az ország területének több mint 15 százalékán, 1,4 millió hektáron. Magyarországon az IBA-területek mintegy 79%-a kapott uniós védelmet a csatlakozás után, azaz ennyi került be a Natura 2000 hálózatba.


Natura 2000 területek Fejér megyében

 Az EU ökológiai hálózata, a Natura 2000 területek közösségi jelentőségű természetes élőhelyek, valamint állat- és növényfajai védelmében kijelölt területek. Ezek az értékes természeti területek, élőhelyek többé-kevésbé összefüggő láncolata, amelyek az eredeti európai élővilágot őrzik. A kijelöléssel hazánk területének közel 21%-a lett Natura 2000 terület. Az eredeti védett területek teljes körűen bekerültek a hálózatba, ill. további, közel 1.2 millió hektár terület kapott uniós védettséget. A Natura 2000 területeken belül jelentős arányt képviselnek a mezőgazdasági területek, gyepek, tavak, folyók, erdők, ezért e területek védelmében különösen hangsúlyos a gazdálkodók, a fenntartó, hagyományos gazdálkodási módok szerepe, a társadalmi, kulturális, gazdasági és természetvédelmi érdekek összehangolása. A hazai Natura 2000 területek kihirdetése a 275/2004. (X.8.) Korm. rendelettel történt.
A 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet tartalmazza az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletek helyrajzi számait.
A megye területét részben, vagy egészben 25 Élőhelyvédelmi-, valamint 5 Madárvédelmi Direktíva alapján kijelölt Natura 2000 terület érinti. A kijelölt területek nagysága meghaladja az 50 ezer hektárt. Ezek a területek magukba foglalják szinte kivétel nélkül az összes országos jelentőségű védett természeti területet, de a felmérések eredményeként számos olyan jelentős természeti értékekkel bíró terület került a látókörbe, melyek azt bizonyítják, hogy a megye természeti állapota a jelentős emberi hatások ellenére is meg tudott őrizni kiemelkedő jelentőségű természeti értékeket.

A Natura 2000  Különleges madárvédelmi területek kijelölésénél fontos szempont volt a ritka vagy veszélyeztetett madárfajok védelme, a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek (Ramsari-területek) megóvása, a területeknek összefüggő hálózattá szerveződése. A kijelölés alapja az EU Madárvédelmi Irányelve.

Fejér megyében található Natura 2000 - Különleges Madárvédelmi Területek:
 
1. Gerecse SPA (Kiterjedése: 28848,8140ha)
Érintett települések Fejér megyében: Bicske, Csabdi,
 
2. Sárvíz-völgye SPA (Kiterjedése: 5919,1280 ha)
Érintett települések: Aba, Cece, Csősz, Káloz, Sárbogárd, Sáregres, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Soponya, Tác
 
3. Velencei-tó és Dinnyési Fertő (Kiterjedése: 2173,0400 ha)
Érintett települések: Gárdony, Pákozd, Seregélyes, Székesfehérvár
 
4. Vértes (Kiterjedése: 25200,1100 ha)
Érintett települések Fejér megyében: Bodmér, Csákberény, Csákvár, Csókakő, Gánt, Mór, Pusztavám, Szár, Vértesboglár
 
5. Zámolyi-medence (Csákvár, Zámoly, Pátka)


A Fejér megyében található Natura 2000 - Különleges Madárvédelmi Területek helyrajzi számos listája az „európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről” szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján:

1. Gerecse

Kiterjedése: 28848,8140ha, érintett települések: Bicske, Csabdi, Óbarok

Bicske

0530/2, 0531, 0532/1, 0532/2, 0532/3, 0532/4, 0532/5, 0532/6, 0533/2, 0540/1, 0540/3, 0540/4, 0540/5, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545/1, 0545/3, 0545/5, 0545/6, 0545/7, 0545/8, 0545/9, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0559/2, 0559/3, 0559/4, 0559/5, 0559/6, 0559/7, 0559/8, 0560, 0561/1, 0561/2, 0562, 0563, 0564, 0565/1, 0565/3, 0565/5, 0565/6, 0566, 0567/2, 0567/3, 0567/4, 0567/5 , 0567/6, 0567/7, 0567/8, 0567/9, 0567/10, 0567/11, 0567/12, 0567/13, 0567/14, 0567/15, 0568, 0569, 0570, 0571/4, 0571/6, 0571/7, 0571/8, 0571/9, 0572, 0573, 0574, 0575/1, 0575/4, 0575/5, 0575/6, 0575/7, 0575/8, 0575/9, 0575/10, 0575/11, 0575/12, 0575/13, 0575/14, 0575/15, 0575/16, 0575/17, 0575/18, 0575/19, 0575/20, 0575/21, 0575/22, 0575/23, 0575/24, 0576, 0577, 0578/1, 0578/2, 0578/3, 0579, 0580, 0581/1, 0581/2, 0581/4, 0581/5, 0581/6, 0581/7, 0581/8, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586/2, 0586/3, 0586/4, 0588/1, 0588/2, 0589, 0590, 0591/1, 0591/2, 0591/3, 0592, 0593/2, 0593/3, 0593/4, 0593/5, 0593/6, 0593/7, 0593/8, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601/1, 0602/1, 0602/2, 0603, 0604/3, 0604/4, 0604/5, 0604/6, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610/2, 0610/3, 0610/4, 0610/5, 0610/6, 0610/7, 0610/8, 0611/1, 0611/2, 0611/3, 0611/4, 0611/5, 0611/6, 0611/7, 0611/8, 0611/9, 0611/10, 0611/11, 0611/12, 0611/13, 0612/1, 0612/2, 0613, 0614/1, 0614/3, 0614/4, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621/1, 0621/2, 0622/1, 0622/2, 0622/3, 0622/4, 0623, 0624/1, 0624/2, 0624/3, 0624/4, 0624/5, 0625, 0626, 0627, 0628/1, 0628/2, 0628/3, 0628/4, 0628/5, 0628/6, 0628/7, 0628/8, 0628/9, 0628/10, 0628/11, 0628/12, 0628/13, 0628/14, 0628/15, 0628/16, 0628/18, 0628/19 , 0648, 0649, 0650/3, 0650/13, 0650/19, 0650/22, 0650/27, 0650/28, 0650/29, 0650/30, 0650/31, 0650/32, 0650/33, 0650/34, 0650/35, 0650/36, 0650/37, 0650/38, 0650/39, 0650/40, 0651, 0652, 0653, 0654/1, 0654/2, 0654/3, 0655, 0656/1, 0656/2, 0656/3, 0656/4, 0656/5, 0656/6, 0656/7, 0656/8, 0656/9, 0656/10, 0656/11, 0656/12, 0656/13, 0656/14, 0656/15, 0656/16, 0656/17, 0657/4, 0657/5, 0657/7, 0658, 0659/2, 0659/3, 0659/4, 0659/5, 0659/6, 0659/7, 0660/1 , 0660/2, 0661/1, 0661/2, 0661/3, 0661/4, 0661/5, 0663, 0664/1, 0664/2, 0664/3, 0665, 0666/1, 0666/2, 0666/3, 0666/4, 0666/5, 0666/6, 0667, 0668, 0669/1, 0669/2, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674/1, 0674/2, 0674/3, 0675/1, 0675/2, 0675/3, 0675/4, 0675/5, 0675/6, 0676, 0677/1, 0677/2, 0677/3, 0677/4, 0677/5, 0677/6, 0678, 0679/1, 0679/2, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684 hrsz.

Csabdi

013/4, 014, 015/3, 015/5, 015/6, 015/7, 015/8, 015/10, 015/11, 015/12, 016, 017, 018, 019, 020, 023/1, 023/2, 023/3, 023/4, 023/6, 023/7, 023/8, 023/9, 023/11, 023/12, 023/13, 023/14, 024, 025/1, 025/3, 025/5, 025/7, 025/8, 026, 027/1, 027/2, 027/3, 027/4, 027/5, 027/6, 028/1, 028/2, 029, 030/2, 030/5, 030/6, 030/8, 030/9, 030/10, 030/11, 030/12, 030/13, 030/14, 030/15, 030/16, 030/17, 031, 032/2, 032/3, 032/4, 033, 034/2, 034/10, 034/14, 034/16, 035, 036/1, 036/2, 036/3, 036/4, 036/5, 036/7, 036/8, 036/9, 038/3, 038/6, 038/7, 038/9, 038/10, 038/11, 038/12, 038/13, 038/14, 038/15, 038/16, 039, 040/2, 040/3, 040/4, 041, 042/2, 042/4, 042/5, 042/7, 042/8, 042/10, 042/11, 042/12, 042/13, 042/16, 042/17, 042/18, 042/19, 042/20, 042/21, 042/22, 042/24, 042/25, 042/26, 042/27, 042/28, 042/29, 042/30, 042/31, 042/32, 044/2, 045, 046/5, 046/6, 046/8, 046/9, 046/10, 046/12, 046/13, 046/14, 046/15, 046/16, 046/17, 046/18, 046/19 , 046/20, 046/21, 046/22, 046/23, 046/24, 046/26, 046/27, 046/28, 047, 048/3, 048/4, 048/5, 048/6, 048/7, 048/9, 048/10, 048/11, 048/12, 048/13, 049, 050/2, 050/3, 050/4, 050/5, 050/6, 050/8, 050/9, 051, 052, 053/1, 053/3, 053/4, 054, 055/2, 056/1, 056/2, 056/4, 056/5, 056/6, 056/7, 057, 058/5, 058/6, 058/7, 058/8, 058/9, 0150, 0151, 0152, 0153 hrsz.

Óbarok

0517/3, 0517/4, 0518/2, 0518/3, 0518/4, 0518/5, 0518/6, 0518/7, 0518/8, 0518/9, 0518/10, 0518/11, 0518/12, 0518/13, 0518/14, 0518/15, 0518/16, 0518/17, 0518/18, 0518/19, 0518/20, 0518/22, 0518/23, 0519, 0520, 0521, 0522/1, 0522/2, 0523, 0524/1, 0524/2, 0525, 0526, 0527, 0528/3, 0529, 0530/1, 0533/1, 0534/1, 0534/2, 0535/2, 0535/3, 0535/4, 0536/1, 0536/2, 0537, 0538/1, 0538/3, 0538/4, 0538/5, 0539, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635/1, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0662 hrsz.


2.Sárvíz-völgye

Kiterjedése: 5919,1280 ha, érintett települések: Aba, Cece, Csősz, Sárbogárd, Sáregres, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Soponya, Tác

Aba: 04/2, 04/6, 04/7, 011, 015/1, 015/2, 016, 017/3, 017/5, 017/7, 017/8, 017/9, 017/10a, 017/10b, 017/10c, 017/6b, 018/1, 020, 022/1, 022/2, 022/3, 022/4, 022/5, 022/6, 023, 024/1, 036, 037, 038/2, 038/3, 038/4, 070a, 070b, 0114, 0115, 0122/1, 0123, 0124, 0125, 0126, 0128, 0129, 0130, 0132f, 0132g, 0132h, 0132j, 0132k, 0140/1, 0140/2, 0140/3, 0141, 0142, 0143/1, 0143/2, 0143/3, 0144, 0145/1, 0145/3, 0145/4, 0145/5, 0146/3, 0146/4, 0146/1a, 0146/1d, 0146/1f, 0146/1g, 0146/1h, 0146/1j, 0146/1k, 0149, 0153b, 0153d, 0153f, 0153g, 0153h, 0153j, 0153k, 0153m, 0155b, 0157/4, 0157/5, 0157/6, 0157/7, 0157/8, 0157/9, 0157/10, 0157/11, 0157/12, 0157/13, 0157/14, 0157/15, 0157/16, 0157/17 hrsz.

Cece:  03/4b, 04, 05/1, 05/2, 05/3, 06, 07, 08, 012/3, 016, 017/1, 017/2, 017/3, 017/4, 017/5, 017/6, 020/2, 020/3, 020/4, 020/5, 020/6, 020/7, 033/9, 039, 040, 041/3, 041/1a, 041/1b, 041/1c, 041/1d, 042, 044, 045, 046, 047, 048, 050, 052, 053, 054, 055, 056 hrsz.

Csősz: 065/1, 065/7, 065/8, 071, 072/1, 072/2, 073, 074/1, 074/2, 074/3, 075, 076/1, 076/2, 076/3, 076/4, 077, 078/1, 078/2, 078/3, 078/4, 078/5, 078/6, 078/7, 078/8a, 079/2, 081/4, 081/1b, 081/2a, 081/2c, 081/2d, 081/2f, 081/2g, 081/2h, 082, 083, 084/1, 084/2, 084/3, 084/4, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 09 hrsz.

Káloz

014, 015, 016/1, 016/2, 016/4, 016/5, 016/6, 016/7, 018a, 018b, 030b, 030f, 030g, 030l, 030m, 034, 041, 042/1, 042/3, 043, 044/1, 044/2, 044/3, 044/4, 045/1, 045/2, 046/1, 046/2, 046/3, 047, 048/1, 048/2, 048/3, 049/1, 049/3, 049/4, 050/1, 050/2, 051/1, 051/2, 051/3, 052, 053/1, 053/2, 053/4, 053/5, 053/6, 053/7, 053/8, 054, 055, 057, 058, 059/3, 059/4, 059/5, 059/6, 059/7, 059/8, 059/9, 059/10, 059/11, 059/12, 059/13, 059/14, 059/15, 059/16, 059/17, 059/18, 059/19, 059/20, 059/21, 059/22, 059/23, 059/24, 059/25, 059/26, 059/27, 059/28, 059/29, 059/30, 059/31, 059/32, 059/33, 059/34, 059/35, 059/36, 059/37, 059/38, 059/39, 059/40, 059/41, 059/42, 059/43, 059/44, 059/45, 059/46, 059/47, 059/48, 059/49, 059/50, 060, 061/1, 061/2, 061/3, 061/4, 061/5, 061/6, 061/7, 061/9, 061/10, 061/11, 061/12, 061/14, 061/15, 062/1, 062/2, 063, 064, 065/1, 065/2, 081/1, 081/2, 082, 083, 084, 085, 086, 087/2, 087/3, 087/4, 087/5, 088, 089/1, 089/2, 090, 091/1, 091/2, 092, 093/1, 093/2, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0114, 0115 hrsz.

Sárbogárd-Pusztaegres

0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201/1, 0201/3, 0201/4, 0201/6, 0201/7, 0201/8, 0202, 0203, 0204, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223, 0226, 0228, 0229/1, 0230/1, 0232, 0236, 0238, 0239/2, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269/2, 0270, 0277, 0278, 0279 hrsz.

Sárbogárd

0110/2, 0110/3, 0110/5, 0110/7, 0110/8, 0110/9, 0110/10, 0110/11, 0153, 0949, 0959, 0960, 0961, 0973, 0975, 0976, 0978, 0979, 0980, 0981, 0982, 0983, 0984, 0985/1, 0985/2, 0987/2, 0991, 0992, 0993, 0996, 0997, 01001, 01002, 01004/1, 01004/2, 01005, 01006, 01007, 01111, 01112, 01114/1, 01114/2, 01116, 01117, 01118, 01119, 01120, 01122, 01123, 01124/1, 01124/2, 01125, 01126/1, 01126/2, 01126/3, 01127/1, 01127/2, 01128/1, 01128/2, 01128/3, 01128/4, 01129, 01130, 01131, 01133/1, 01133/2, 01136, 01137, 01138/1, 01138/2, 01138/3, 01139, 01140, 01141, 01142/1, 01142/2, 01142/3, 01142/4, 01165/1, 01165/2, 01165/3, 01167, 01168, 01169/1, 01169/2, 01170, 01171, 01172/1, 01172/4, 01172/5, 01172/6, 01173, 01174/2, 01174/3, 01174/4, 01174/5, 01175, 01176, 01177, 01178/1, 01178/2, 01179, 01180, 01181, 01182, 01183, 01184/1, 01184/3, 01184/4, 01185, 01186, 01187/1, 01187/2, 01187/5, 01187/6, 01190, 01191, 01192 hrsz.

Sáregres: 0136, 0137, 0139, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172/2, 0173, 0176, 0177, 0178, 0179 hrsz.

Sárkeresztúr

0260/63, 0269/9, 0269/11, 0269/12, 0269/16a, 0273/24, 0273/25, 0273/26, 0273/27, 0273/28, 0273/29, 0281/2, 0291/12, 0291/13, 0291/14, 0292/1, 0292/2, 0292/3, 0293, 0294/6, 0294/7, 0294/9, 0294/10, 0294/11, 0294/12, 0294/13, 0294/14, 0294/15, 0294/16, 0294/17, 0294/18, 0294/19, 0294/20, 0294/21, 0294/22, 0294/23, 0294/24, 0294/25, 0294/26, 0294/27, 0294/28, 0294/29, 0294/30, 0295/1, 0295/2, 0295/3, 0296/1, 0296/9, 0296/10, 0296/15, 0296/16, 0297, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0303/1, 0303/2, 0303/4, 0303/5, 0303/6, 0304, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 0313/1, 0313/2, 0313/3, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319/2, 0319/3, 0319/5, 0321/1, 0321/2, 0321/3, 0321/4, 0323/1, 0323/2, 0324, 0325, 0326/1, 0326/2, 0326/3, 0326/4, 0328g, 0328j, 0328k, 0337, 0338, 0340, 0341/1, 0341/2, 0342, 0343/2, 0343/5, 0343/6, 0343/7, 0343/3a, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0358, 0365 hrsz.

Sárszentágota

0197/2, 0232/4, 0232/5, 0232/6, 0232/7, 0232/8, 0232/13, 0232/14, 0232/15, 0232/17, 0232/18, 0232/19, 0232/20, 0232/21, 0232/22, 0232/23, 0232/24, 0232/25, 0232/26, 0232/30, 0233, 0234/3, 0234/4, 0234/5, 0234/6, 0234/7, 0234/9, 0234/12, 0234/13, 0234/14, 0234/15, 0234/16, 0234/17, 0234/18, 0234/19, 0234/20, 0234/21, 0234/22, 0234/23, 0234/24, 0234/25, 0234/26, 0234/27, 0234/28, 0234/29, 0234/30, 0234/31, 0234/32, 0234/33, 0234/34, 0234/35, 0234/36, 0234/37, 0234/38, 0236, 0237, 0238, 0239/2, 0239/5, 0239/7, 0239/8, 0239/9, 0239/10, 0239/11, 0239/12, 0239/13, 0239/14, 0239/15, 0239/16, 0239/17, 0239/18, 0239/19, 0239/20, 0239/21, 0239/22, 0239/23, 0239/24, 0239/25, 0239/26, 0239/27, 0241, 0242, 0243/2, 0243/3, 0243/4 hrsz.

Soponya

0201/3, 0201/4, 0201/1a, 0201/1b, 0202, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228/1, 0228/2, 0229/1, 0229/2, 0230, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0237/10, 0237/11, 0237/13, 0237/14, 0237/15, 0243/1, 0244, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0256/3, 0256/4, 0256/5, 0256/6, 0256/7, 0256/8, 0256/9, 0256/10, 0256/11, 0256/12, 0256/13, 0257, 0258, 0259/1, 0259/2, 0262, 0264/2, 0264/3, 0264/4, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273/1, 0273/2, 0274/1, 0274/2, 0275/1, 0275/2, 0275/3, 0275/4, 0276, 0277/1, 0277/2, 0278/1, 0278/2, 0279, 0280/4, 0280/5, 0280/6, 0280/7, 0280/8, 0280/9, 0280/11, 0280/12, 0280/13, 0281, 0282/2, 0282/3, 0282/4, 0282/6, 0282/9, 0282/10, 0282/11, 0282/12, 0282/13, 0282/14, 0282/15, 0282/16, 0282/17, 0284/1, 0284/2, 0285, 0286/1, 0286/2, 0287, 0288, 0289/1, 0289/3, 0289/4, 0290, 0291, 0292, 0293/2, 0294/2, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311 hrsz.

Tác: 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0201b, 0201c, 0202, 0203, 0204, 0205, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223/1, 0223/4, 0223/5, 0225, 0227/5, 0237/14, 0237/15, 0238, 0239, 0240, 0241, 0242, 0243/19, 0243/20, 0243/21, 0243/22, 0243/23, 0243/24, 0243/10a, 0243/11a, 0243/12a, 0243/13a, 0243/14a, 0243/15a, 0243/15b, 0243/15c, 0243/1a, 0243/25a, 0243/26a, 0243/27a, 0243/28a, 0243/2a, 0243/3a, 0243/4a, 0243/6a, 0243/7a, 0243/8a, 0243/9a, 0244, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0255, 0257, 0258, 0259, 0260/1, 0260/2, 0260/3, 0260/5, 0260/6, 0260/7 hrsz.


3. Velencei-tó és Dinnyési Fertő

Kiterjedése: 2173,0400 ha, érintett települések: Gárdony, Pákozd, Seregélyes, Székesfehérvár

Gárdony: 03/3, 03/4f, 03/4g, 03/4h, 03/4j, 03/4k, 03/4l, 03/4m, 07, 023/3, 023/4, 023/5, 023/6, 023/7, 023/8, 023/9, 023/10, 023/11, 023/15, 023/16, 023/17, 023/18, 023/19, 023/20, 023/21, 023/22, 024, 025/2, 030, 031, 032/1, 032/2 hrsz.

Pákozd

074, 096/1a, 096/1p, 096/1r, 096/1s, 096/1t, 096/1v, 096/1x, 096/1z, 097/1, 097/2, 098, 099, 0100/1, 0100/2, 0100/3, 0100/4, 0100/5, 0100/6, 0100/7, 0100/8, 0100/9, 0100/10, 0100/11, 0100/12, 0100/13, 0100/14, 0100/15, 0100/16, 0100/17, 0100/18, 0101/1, 0101/2, 0101/3, 0101/4, 0101/5, 0101/6, 0101/7, 0101/8, 0101/9, 0102, 0103, 0104/1, 0104/2, 0104/3, 0105/1, 0105/2, 0106/1, 0106/2, 0107, 0109/1, 0109/2, 0109/3, 0109/4, 0109/5, 0109/6, 0109/7, 0113/5, 0113/6, 0114f, 0117, 0119, 0167b, 0167c, 0168, 0169, 0170/1, 0171, 0172a, 0172b, 0172d, 0176/2, 0177, 0178, 0179/1, 0182, 0183, 0184/1, 0184/2b, 0184/2c hrsz.

Seregélyes: 031, 041, 043, 044, 066/2, 067, 068, 069/2, 069/4, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078 hrsz.

Székesfehérvár:  020233, 020302/1, 020302/2, 020303, 020304, 020305, 020306, 020307/20 hrsz.

 

4. Vértes

Kiterjedése: 25200,1100 ha, érintett települések Fejér megyében: Bodmér, Csákberény, Csákvár, Csókakő, Gánt, Mór, Pusztavám, Szár, Vértesboglár

Bodmér: 09/1a hrsz. 

Csákberény:
050/2, 050/11, 050/15, 050/18, 050/20, 050/21, 050/22, 050/23, 050/25, 050/28, 050/29, 050/30, 050/31, 050/32, 050/33, 051, 052/2, 052/3, 052/4, 053, 054/1, 054/2, 081/2, 081/3, 081/4, 099, 0100/1, 0100/2, 0100/3, 0100/4, 0100/5, 0101, 0102/1, 0102/2, 0102/3, 0103, 0104/1, 0104/2, 0105, 0106, 0107/1, 0107/2, 0107/3, 0107/4, 0107/5, 0107/6, 0108, 0109/3, 0109/4, 0109/5, 0110, 0111/1, 0111/2, 0112/1, 0112/4, 0112/5, 0112/6, 0113, 0114/1, 0114/2, 0114/3, 0116/1, 0116/3 hrsz.

Csákvár: 06/1, 06/2, 09k, 0184, 0192, 0193/1, 0193/2, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0203, 0204, 0211, 0212, 0213, 0214/1, 0214/2, 0215, 0222, 0223, 0224, 0225, 0228, 0229/1, 0229/2, 0230 hrsz.

Csókakő: 018/3, 018/5, 018/6 hrsz.

Gánt: 02/1, 02/2, 02/3, 03/2, 03/3, 03/4, 03/5, 03/6, 03/7, 03/8, 03/9, 03/10, 03/11, 03/12, 03/13, 03/14, 03/15, 03/16, 03/17, 03/18, 03/19, 03/20, 03/21, 03/23, 04, 05, 06, 08, 011, 013, 017, 021, 022, 024, 026, 027, 029, 034, 036/1, 037, 039a, 043, 044, 046, 048, 049/1, 049/2, 050, 055, 056/3, 056/4, 056/5, 056/6, 058, 059, 060, 061, 062, 063/1, 063/2, 063/3, 064, 065, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 076, 077, 078, 096/8a, 098, 099, 0100, 0101, 0102/1, 0102/2, 0102/3, 0102/4, 0104, 0105, 0106, 0111, 0114/2, 0114/4, 0114/5, 0114/6, 0114/8, 0114/9, 0114/10, 0117, 0118, 0119, 0120/7, 0120/8, 0121, 0122, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130/1, 0130/2, 0131, 0132/2, 0132/3, 0132/4, 0133, 0134, 0136, 0137, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0151, 0152, 0153 hrsz.

Mór: 0159/2, 0160/60, 0160/61, 0160/62, 0171a, 0176/10, 0176/2, 0176/3, 0176/5, 0176/7, 0176/8, 0176/9, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185/1, 0185/3, 0185/4, 0187, 0188, 0189, 0191, 0192, 0193, 0194a, 0194c, 0194d, 0194f, 0194m, 0195, 0228/1, 0240 hrsz.

Pusztavám: 012/11, 016/29, 016/32, 016/33, 016/34, 016/35, 017/4, 017/8, 017/10, 017/11, 017/12, 017/13, 019/2, 022 hrsz.

Szár: 056/4, 063/5, 076, 077, 079, 080, 081, 082, 084/1, 084/2, 084/3, 084/4, 084/5, 084/6a, 084/6b, 085/1, 085/2, 085/3, 086, 087, 088, 089, 090, 092/1, 092/2, 092/3, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0100, 0101, 0102 hrsz.

Vértesboglár: 049/1, 049/2, 054, 055/1, 055/2, 055/3, 055/4, 056, 057, 058, 059, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071/1a, 071/1b, 071/1c, 071/1d, 071/1f, 071/1g, 071/1h, 071/1j, 071/1k, 071/1l, 071/1m, 071/1p, 071/2, 081, 093 hrsz.


5. Zámolyi-medence

Érintett települések: Csákvár, Zámoly, Pátka

Csákvár: 082, 083/1, 086, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 0129/1, 0132, 0133, 0134, 0135, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0154/1, 0154/2, 0154/3, 0154/4, 0155, 0156, 0157, 0159/1, 0159/2, 0159/3, 0159/4, 0159/8, 0159/9, 0159/10, 0159/11, 0159/12, 0160, 0161/1, 0161/2, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166/2, 0166/3, 0166/4, 0166/5, 0167 hrsz.

 
Pátka: 093/2, 094, 095/1, 095/2, 095/3, 098/9, 098/10 hrsz.

Zámoly: 0175/5, 0175/9, 0184/5, 0184/6, 0184/7, 0185/2, 0186/1, 0186/2, 0186/3, 0186/4, 0186/5, 0186/6, 0186/7, 0186/8, 0186/9, 0186/10, 0187, 0188, 0190, 0191/1, 0191/2, 0195, 0197, 0206/1, 0206/2, 0206/3 hrsz.

 

A Natura 2000 - Különleges Természetmegőrzési Területek kijelölését az Unió Élőhelyvédelmi Irányelve írja elő. A kijelölés célja a vadon élő növény- és állatfajok, illetve élőhelytípusok védelme. E területek kijelölése a közösségi szempontból jelentős fajok és élőhelytípusok alapján történt. A hazai kijelölt területek, s így az egész Natura 2000 hálózat véglegesítése jelenleg is zajlik, várhatóan 2013-ig befejeződik. A különleges természetmegőrzési területek átlagos kiterjedése kisebb, mint a madárvédelmi területeké, esetenként néhány száz hektáros terület.

Fejér megyében található Natura 2000 - Különleges Természetmegőrzési Terület:

 
Zámolyi-medence  (Érintett települések: Csákvár, Zámoly, Pátka)

A Fejér megyében található Natura 2000 - Különleges Természetmegőrzési Területek helyrajzi számos listája az „európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről” szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján:

Csákvár:  082, 083/1, 086, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 0129/1, 0132, 0133, 0134, 0135, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0154/1, 0154/2, 0154/3, 0154/4, 0155, 0156, 0157, 0159/1, 0159/2, 0159/3, 0159/4, 0159/8, 0159/9, 0159/10, 0159/11, 0159/12, 0160, 0161/1, 0161/2, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166/2, 0166/3, 0166/4, 0166/5, 0167 hrsz.

Pátka: 093/2, 094, 095/1, 095/2, 095/3, 098/9, 098/10 hrsz.

Zámoly: 0175/5, 0175/9, 0184/2, 0185/2, 0186/1, 0186/2, 0186/3, 0186/4, 0186/5, 0186/6, 0186/7, 0186/8, 0186/9, 0186/10, 0187, 0188, 0190, 0191/1, 0191/2, 0195, 0197, 0206/1, 0206/2, 0206/3 hrsz.

 

Fejér megyében található Natura 2000 - Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési

Területek listája:

1. Adony-Perkátai löszvölgyek

Kiterjedése: 143,336 ha, érintett települések: Adony, Perkáta
 
2. Alapi kaszálórétek

Kiterjedése: 479,243 ha, érintett települések: Alap, Cece, Sárbogárd

3. Aszal-völgy

Kiterjedése: 105,227 ha, érintett település: Székesfehérvár

4. Bársonyos

Kiterjedése: 530,713 ha, érintett település: Mór

5. Belsőbárándi löszvölgy

Kiterjedése: 242,518 ha, érintett települések: Aba, Seregélyes

6. Besnyői löszvölgy

Kiterjedése: 44,638 ha, érintett települések: Beloiannisz, Besnyő

7. Déli-Gerecse

Kiterjedése: 4348,606 ha, érintett települések: Bicske, Csabdi, Mány, Újbarok

8. Duna és ártere

Kiterjedése: 18140,07 ha, érintett települések: Adony, Baracs, Dunaújváros, Előszállás, Ercsi, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Rácalmás

 
9. Keleti-Bakony

Érintett települések Fejér megyében: Bakonycsernye, Bakonykúti, Balinka, Csór, Iszkaszentgyörgy, Isztimér, Kincsesbánya

10. Kelet-Mezőföldi löszvölgyek

Kiterjedése: 281,9453 ha, érintett települések: Előszállás, Mezőfalva, Nagykarácsony

11. Közép-Mezőföldi löszvölgyek

Érintett Fejér megyei települések: Alsószentiván, Előszállás

12. Központi-Gerecse

Kiterjedése: 4800,4656 ha, érintett település: Csabdi

13. Lajoskomáromi löszvölgyek

Kiterjedése: 747,8870 ha, érintett települések: Igar, Lajoskomárom, Mezőkomárom, Mezőszilas

14. Móri-árok

Kiterjedése: 510,2687 ha, érintett települések: Bodajk, Fehérvárcsurgó, Moha, Mór, Sárkeresztes, Székesfehérvár

15. Nagylóki löszvölgy

kiterjedése: 104,4942 ha, érintett települések: Nagylók, Sárbogárd

16. Nyakas-tető szarmata vonulat

kiterjedése: 583,9625 ha, érintett település: Mány

17. Póc alja

Kiterjedése: 49, 8226 ha, érintett település: Bicske

18. Sárrét

Kiterjedése: 3957,6073 ha, érintett települések: Csór, Iszkaszentgyörgy, Nádasdladány, Sárkeszi, Sárszentmihály, Székesfehérvár

19. Szentgyörgypuszta

Kiterjedése:900,6757ha, érintett települések: Alcsútdoboz, Etyek, Gyúró

20. Tengelici homokvidék

Érintett Fejér megyei települések: Alsószentiván, Cece, Vajta

21. Tolnai Duna

Érintett települések: Daruszentmiklós

22. Velencei-hegység

Kiterjedése: 3000,5138 ha, érintett települések: Lovasberény, Nadap, Pákozd, Pátka, Pázmánd, Sukoró, Székesfehérvár

 
23. Velencei-tó

Kiterjedése: 1097,6297 ha, érintett települések: Gárdony, Pákozd

24. Vértes