MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

 
A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörében eljáró
Fejér Megyei Közgyűlés elnökének határozatait/rendeleteit megalapozó
ELŐTERJESZTÉSEK
 
 
 
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat és a Fejér Megyei Ökormányzati Hivatal veszélyhelyzetben alkalmazandó ügyfélfogadási rendjére
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének módosításának jóváhagyására
Javaslat a Fejér megyei TOP Projekt Bizottság hatáskörének veszélyhelyzet időtartama alatt történő gyakorlására
A Fejér Megyei Közgyűlés 2020. I. félévi üléstervéről szóló 254/2019. (XII.12.) önkormányzati határozat módosítása
A Fejér Megyei Közgyűlés Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága hatáskörének veszélyhelyzet időtartama alatt történő gyakorlása
A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosítása
A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtandó pályázat
HUNG-2020 kódjelű, „Az Agrárminisztérium 2020. évi pályázati felhívása a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” c. pályázat benyújtása
Fejér megye területrendezési tervéről szóló 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása
A Fejér Megyei Önkormányzat 2020-2024. évekre szóló Gazdasági Programjának és Fejlesztési Tervének elfogadása 
Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadása, a társaság 2020. évi üzleti tervének jóváhagyása és egyes ezzel összefüggő döntések meghozatala 
A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása 
Tájékoztató a közgyűlés 2020. március 11-i ülését követő fontosabb eseményekről és az önkormányzati feladatellátásról a járványügyi helyzetre figyelemmel 
Ecsődi László képviselő úr kérdés feltevésére válasz, valamint a közgyűlés 51/2020. (II.27.) határozatának módosítására vonatkozó indítvány 
A Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszünei nappá nyilvánításáról szóló rendelet elfogadásáról
A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
 
A Fejér Megyei Közgyűlés Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága hatáskörének veszélyhelyzet időtartama alatt történő gyakorlása
A Fejér Megyei TOP Projekt Bizottság hatáskörének veszélyhelyzet időtartama alatt történő gyakorlása
A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása
Székesfehérvár, Szent István tér 9. szám alatti ingatlanon áthaladó DIGI optikai kábel elhelyezéséről szóló  megállapodás jóváhagyása (melléklet)
A Fejér Megyei Közgyűlés 2020. II. félévi üléstervéről szóló 86/2020. (VII.2.) önkormányzati határozat módosítása
Tájékoztató a Fejér Megyei Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról és a költségvetés egyensúlyi helyzetéről
Területi Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások felülvizsgálatával összefüggésben közigazgatási szerződések megkötése (cigány, német)
A Fejér Megyei Értéktár Bizottság 2020. évi munkájáról  szóló beszámoló elfogadásáról
Enying Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló Enying 1474/58. hrsz-ú ingatlant terhelő használati jog törlésének jóváhagyása
A Szent István tér 9. szám alatt található Megyeháza "C" épület felújítása vonatkozásában a Fejér Megyei Kormányhivatallal kötött Megállapodás I. számú módosítása (megállapodás) (pótmunkák)
Tájékoztató az EMT-E-19-0133. azonosítószámú pályázat keretében a kistelepülések kulturális eseményeinek támogatásáról és javaslat a támogatás határidejének meghosszabbítására
Beszámoló a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács munkájáról
Javaslat az EFOP-1.6.3-17-2017-00005 azonosítószámú, "Fejér megyei felzárkóztatás-politikai együttműködés fejlesztés" c. projekt vonatkozásában a szükséges intézkedések megtételére
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma KAB-KEF-20. számú támogatási felhívásán való részvételről és ezzel összefüggésben a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok támogatásáról
A Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
A Fejér Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítása
A Fejér Megyei Közgyűlés 2021. I. félévi üléstervének elfogadásáról
Javaslat a TOP-1.2.1-16 kódjelű "Társadalmi és környzeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" c. pályázati felhívásra benyújtandó, Kincsestáj turisztikai fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelmekre
Javaslat a Fejér Megyei Közgyűlés a 2021-2027-es költségvetési időszak Európai Uniós forrásainak felhasználásához kapcsolódó területi szintű tervezés folyamatáról és a szükséges intézkedések meghozataláról szóló 100/2020. (IX.24.) határozatának módosítására és kiegészítésére
Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei 2020. évben végzett munkájáról
Tájékoztató a Fejér Megyei Közgyűlés 2020. szeptember 24-ei ülését követő fontosabb eseményekről és az önkormányzati feladatellátásról
Javaslat "a térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Fejér Megye" feladat megvalósítására
Javaslat "a TOP-1.2.1-16 kódjelű "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" c. pályázati felhívásra benyújtandó, Kincsestáj turisztikai fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelmekről" szóló 159/2020. (XII.10.) határozat módosítására
Javaslat a TOP-1.3.1 "Gazdaságfejelsztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés" című felhívás újranyitásával kapcsolatos intézkedésekre
                   2_javaslattevő rész
                   3_stratégiai rész
                   4_operatív rész
A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház részére 1 db Sony Bravia televíziókészülék ingyenes átadása
HUNG-2020 kódjelű, HF/530/2020. Támogatói Okirathoz kapcsolódó szükséges intézkedések megtétele
a TOP-5.1.1-15-FE1-2016-00001 azonosító számú, „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében” c. projekt „Fejér Termék 2021” elismerés pályázata beadási határidejének meghosszabbítása
Tájékoztató az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 56/A §-ában rögzített átmeneti rendelkezés végrehajtásáról
A Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapítása, az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség meghatározása
a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet elfogadása
a Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke 2020. évi szabadság maradványának és 2021. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
A Fejér Megyei Közgyűlés elnökének 2021. évi cafetéria-juttatása megállapításáról
a Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása
                                                                                        az előterjesztés melléklete
HUNG-2021 kódjelű, „Az Agrárminisztérium 2021. évi pályázati felhívása a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” c. pályázat benyújtása
Állásfoglalás a „Minority SafePack – Egymillió aláírás az európai sokszínűségért” kezdeményezéssel összefüggésben
Mellékletek:
- Fejér Megye Területfejlesztési Program 2021-2027 – „Területi Hatásvizsgálat és Környezeti értékelés”
 
Javaslat az EFOP-1.6.3-17-2017-00005 azonosító számú, „Fejér megyei felzárkóztatás-politikai együttműködés fejlesztés” c. projekt vonatkozásában a szükséges intézkedések megtételére
 
- melléklet
Javaslat az önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2020. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól
Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása
A Székesfehérvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai programjának támogatásával kapcsolatos szükséges döntések meghozatala a megyei önkormányzat KAB-KEF-2020-0009. pályázatával összefüggésben
Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadása, a társaság 2021. évi üzleti tervének jóváhagyása
Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője díjazásáról, jutalmazásáról valamint a gazdasági társaság alkalmazottai és ügyvezetője cafetéria juttatásáról
Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
a Duna-mente-Fejér megye különleges gazdasági övezetének kijelölésének támogatására
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
a TOP-5.3.2-17 kódjelű „Megyei identitás erősítése” c. pályázati felhívásra benyújtandó, Fejér megyei identitás erősítése térségi szemléletben vonatkozó támogatási kérelem jóváhagyásáról - melléklet
A Fejér Megyei Területrendezési Terv módosításához kapcsolódó szükséges intézkedések megtételéről - melléklet
Kormányhatározat-tervezetek véleményezésére
Mellékletek:
 
 

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum

Mór-Bodajk kerékp. út

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2022

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP